Obligatoriska kurser
Internationell ekonomi, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Det första året på programmet innehåller kurser i både företagsekonomi och nationalekonomi, vilket ger breda kunskaper inom det ekonomiska området. Andra året innehåller en fördjupning inom företagsekonomi med en internationell anknytning men också kurser i andra ämnen, som t.ex. statistik och vetenskaplig teori och metod. Det tredje året inleds med möjligheten att studera en termin utomlands vid något av de universitet som ingår i vårt internationella nätverk och avslutas med ytterligare fördjupning inom företagsekonomi genom det examensarbete som avslutar programmet. Delar av undervisningen inom programmet ges på engelska.   Utbildningen omfattar 180 hp och leder till ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet. Utbildningen består av 90 hp inom huvudområdet företagsekonomi inklusive examensarbete om 15 hp, nationalekonomi 37,5 hp, vetenskapliga baskurser och statistik om 22,5 hp, samt 30 hp utlandsstudier (valfria kurser) alternativt språk.   För ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet krävs en termins godkända studier vid utländskt universitet, eller 30 hp främmande språk. Varje student garanteras en termins studier utomlands under det tredje året i utbildningen under förutsättning att regler för utlandsstudier uppfylls. Uttagningen för medverkan i universitetets internationella studerandeutbyte sker enligt fastställda regler vid Luleå tekniska universitet. Med anledning av restriktioner till följd av spridningen av Covid-19 kan studenter antagna H18 under H20 som alternativ till kravet på en termins utlandsstudier eller 30 hp på främmande språk läsa valfria universitetskurser omfattande 30 hp på främmande undervisningsspråk, vilket ska styrkas i studiedokumentationen.   För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Internationell affärsverksamhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
Eller:
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Företagsekonomi 1-30 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå

Vetenskapliga baskurser: 22,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0012N Vetenskapsteori, metod och etik 15,0 Grundnivå
S0009M Grundläggande statistik 7,5 Grundnivå

Nationalekonomi: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå
N0038N Finansiell ekonomi 7,5 Grundnivå
N0040N Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå

Företagsekonomi 31-60 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0011N Strategisk ledning 7,5 Grundnivå
G0013N Företagsekonomisk data och analys 7,5 Grundnivå
M0022N Internationell affärsmiljö 7,5 Grundnivå
M0029N Jag som varumärke 7,5 Grundnivå

Företagsekonomi, internationell affärsverksamhet 61-90 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0028N Internationell marknadsföring och export 15,0 Grundnivå
M0031N Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme utlandsstudier alternativt språk: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning