Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Ljudteknik, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen har ett professionsperspektiv där undervisningen i teoretiska färdigheter integreras med praktiska moment. Utbildningen har en nära och omfattande kontakt med det omgivande samhället och den ljudtekniska branschen inom områden som musikinspelning, broadcast, konsertljud, filmljud och mastering. Det första året består av kurser i grundläggande ljudteknik, akustik, ljudelektronik, inspelningsteknik, PA-teknik och broadcast. Studenten lär sig grunderna i ljudteknik och verktygen för att förstå omfattningen på det ljudtekniska området och för att kunna hantera olika ljudtekniska miljöer, t ex inspelningar och konsertljud. För att studenten ska kunna tillämpa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till ljudteknik, ingår i detta första år även grundläggande vetenskapsteori. Andra utbildningsåret syftar till en fördjupning av kunskaperna och en begynnande specialisering inom olika tillämpningsområden för ämnet ljudteknik. I det andra året ingår kurser i musikinspelningsteknik, filmljudteknik, digital ljudteknik, fördjupad PA-teknik. Studenten genomför här sitt första verksamhetsförlagda lärande i en specifik kurs. Utbildningens tredje år består av valfria kurser, ljudteknisk forskning och examensarbete. De valfria kurserna syftar till spetskompetens inom bland annat mastering, inspelning av västerländsk konstmusik, ljud i digitala spel och fördjupad musikinspelningsteknik. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med inriktning ljudproduktion. I detta examensarbete ingår Forskningsmetodik 5 hp, Självständigt arbete 15 hp samt Verksamhetsförlagt lärande 10 hp. För tillträde till kurs för examensarbete samt kurs som innehåller verksamhetsförlagd utbildning ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till dessa kurser säkerställs av kursgivande institution. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen än huvudområdet, alternativt inriktning inom utbildningen.

Tillstånd för antagningsprov och/eller alternativt urval

Beslut om att få använda andra krav för behörighet (intyg om godkänd hörsel) Dnr 279-11, 211 HSV reg nr 83-245-12.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Till 2/3 av platserna antas sökande på betyg och högskoleprov. 1/3 antas genom särskilt antagningsprov. Valfritt antagningsprov för dig som vill konkurrera i fler urvalsgrupper. Antagningsprovet består av ett skriftigt prov i ellära och musik. Sökande med godkänt skriftligt prov kallas till ett muntligt andra antagningsprov.

Platsfördelning:
Betyg: 34%
Högskoleprov: 33%
Alternativa: 33%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 157,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
L0011A Akustik för ljudproduktion 7,5 Grundnivå
S0007F Arbetslivsförlagt lärande 15,0 Grundnivå
S0012F Direktmixning multikanal 5.1 7,5 Grundnivå
S0013F Ljudelektronik 1 7,5 Grundnivå
S0015F Direktsändning och distribution av ljud 7,5 Grundnivå
S0016F Ljudteknik 1 15,0 Grundnivå
S0017F Ljudteknik 2 15,0 Grundnivå
S0023F Digital ljudteknik 7,5 Grundnivå
S0024F Efterbearbetning 5.1 7,5 Grundnivå
S0026F PA-teknik 7,5 Grundnivå
S0027F Filmljudteknik 7,5 Grundnivå
S0028F Musikinspelningsteknik 1 7,5 Grundnivå
S0034F Ljudteknisk forskning 7,5 Grundnivå
S0038F Examensarbete, metod och profession, inriktning ljudproduktion 30,0 Grundnivå
S0042F Ljudtekniskt vetande 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 22,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 22,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.