Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Sociologi, kandidat

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Sociologiprogrammet omfattar grundläggande och successivt fördjupande kurser såväl teoretiska som forskningsmetodologiska. De teoretiska kurserna omfattar perspektiv på hela samhällen och hur dessa är organiserade, dess struktur och vilka konskevenser detta har för olika sociala kategorier av människor, s k makroteori. Teoretiska perspektiv på s k mesonivå behandlas också, vilket innebär teori om olika institutioner i ett samhälle som exempelvis hur utbildningssystem funger och vilka konsekvenser det får för människor och samhället. Här behandlas också samhällets kultur(er) (normer, värderingar), människors föreställningar om världen och sig själva. På en mikronivå behandlar teorier om människors vardagliga möten, t ex på arbetsplatsen och i arbetsgruppen, i familjen eller kamratgruppen ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Sociologiprogrammet har några genomgående teman där människors förutsättningar inom arbetsliv, organisation, genus, generation, social klass, etnicitet och region beaktas. De forskningsmetodologiska kurserna omfattar såväl kvalitativa metoder (t ex intervju, observation, textanalys) som kvantitativa metoder (t ex statistisk bearbetning av enkät och registerdata) . Undervisningens upplägg stimulerar till att utveckla ett alltmer självständigt förhållningsätt där kunskaper tillämpas på olika problem (exempelvis uppdrag från avnämare utanför universitetet) samt att utveckla en skriftlig och muntlig presentationsförmåga. Förutom en generell examen från sociologiprogrammet finns också två inriktningar mot vilka man kan välja att profilera utbildningen. Personal- och arbetsvetenskap ger kunskap och verktyg för att framgångsrikt arbeta med arbetsmiljö- och personalfrågor med människan i centrum. Inriktningen Utredning omfattar kurser som ger utvärderings- och utredningskompetens för ett yrkesliv inom såväl offentlig som privat sektor. Utbildningen i sociologi omfattar 180 högskolepoäng varav 90 hp, inklusive examensarbete om 15 hp, inom huvudområdet sociologi. Därutöver ingår en vetenskaplig bastermin samt två terminer fritt val som kan väljas bland universitetets utbud av kurser. I utbildningen erbjuds som alternativ till valfria terminer inriktningen Personal och arbetsvetenskap om totalt 60 högskolepoäng eller inriktningen Utredning om totalt 30 högskolepoäng. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen som alternativ till inriktningarna i utbildningsplanen. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Personal och arbetsvetenskap
  • Utredning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
Eller:
Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Sociologi 01-30 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0015A Grundläggande sociologisk teori 7,5 Grundnivå
S0016A Organisations- och arbetssociologi 7,5 Grundnivå
S0052A Grundläggande socialpsykologi 7,5 Grundnivå
S0060A Sociologiskt uppsatsskrivande 7,5 Grundnivå

Sociologi 31-60 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0022A Modern sociologisk teori 7,5 Grundnivå
S0025A Socialpsykologi II 7,5 Grundnivå
S0059A Tillämpad sociologisk analys och metod 15,0 Grundnivå

Sociologi 61-90 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0049A Fördjupad sociologisk teori 7,5 Grundnivå
S0050A Fördjupad sociologisk metod och analys 7,5 Grundnivå
S0055A Examensarbete i sociologi, kandidat 15,0 Grundnivå

Vetenskaplig bastermin: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046A Grundläggande vetenskapsteori för sociologi 7,5 Grundnivå
S0047A Grundläggande sociologisk metod 15,0 Grundnivå
S0061A Aktuell sociologisk forskning 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning 60 Högskolepoäng