Obligatoriska kurser
Arbetsterapi, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterprogrammet i arbetsterapi omfattar 120 hp och leder till filosofie masterexamen, huvudområde arbetsterapi. Programmet omfattar kurser om 90 hp på avancerad nivå, 15 hp valbart utrymme på avancerad samt 15 hp valfritt utrymme. 7,5 hp av de angivna valbara kurserna i årskurs 2 kan bytas mot andra kurser på avancerad nivå i huvudområdet. De obligatoriska kurserna inkluderar två examensarbeten om 15 hp vardera. Masterutbildning i arbetsterapi omfattar fördjupade kunskaper om och studier av människan i aktivitet i relation till hälsa och ohälsa, samt i relation till teknik, miljö och delaktighet. Det vetenskapliga underlaget utgörs till väsentlig del av arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. 

Under första året innehåller utbildningen teoribildning, problematisering och analys inom forskningsfältet för arbetsterapi. Studier i vetenskaplig metod ger fördjupade kunskaper inom kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats med tillämpning inom arbetsterapi. Det första året studeras också hälsopromotion som ger kunskap i att planera och genomföra hälsofrämjande insatser för människor genom hela livsspannet. Utöver detta innehåller första året studier i evidensbaserad metod där kunskaper vad gäller att värdera och tillämpa forskningsresultat i praxis fördjupas. År två innehåller en valbar och en valfri kurs, omfattande 7,5 hp vardera samt avslutas med ett examensarbete omfattande 15 hp. Tredje året fördjupas kunskaperna inom huvudområdet. Dessutom studeras teoribildning och dess tillämpning inom vård, omsorg och rehabilitering inom ledarskap och e-hälsa. Eftersom utbildningen förbereder för forskarstudier finns möjlighet att under fjärde året fördjupa kunskaperna inom vetenskaplig metod. Här finns också ett valfritt utrymme omfattande 7,5 hp. Det fjärde året avslutas därefter med ett examensarbete omfattande 15 hp. 

Utbildningen ger möjlighet till att efter andra studieåret, 60 högskolepoäng, ta ut filosofie magisterexamen huvudområde arbetsterapi.

Omfattning

Programmets omfattning är 60-120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 hp med huvudområde arbetsterapi.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7009H Arbetsterapi äldres hälsa I 7,5 Avancerad nivå
A7010H Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 Avancerad nivå
A7011H Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 Avancerad nivå
A7017H Examensarbete, magister arbetsterapi 15,0 Avancerad nivå
A7019H Perspektiv på delaktighet i olika livssammanhang 7,5 Avancerad nivå
A7020H Examensarbete, master arbetsterapi 15,0 Avancerad nivå
H7004H Hälsopromotion 7,5 Avancerad nivå
H7005H Ledarskap inom hälsovård i förändring 7,5 Avancerad nivå
S7008H E-hälsa avancerad nivå 7,5 Avancerad nivå
S7015H Evidensbaserad metod 7,5 Avancerad nivå

Val inom obligatoriska kurser - Kan bytas ut mot kurser i arbetsterapi på avancerad nivå: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7018H Arbetsterapi: Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 7,5 Avancerad nivå Valbar

Val inom obligatoriska kurser - kan bytas ut mot kurser i vetenskaplig metod på avancerad nivå: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7062H Kvalitativa metoder i hälsovetenskaplig forskning 7,5 Avancerad nivå Valbar
S7037H Design och analys för interventionsstudier 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.