Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Fysioterapi, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterprogrammet i fysioterapi omfattar 120 hp och leder till filosofie masterexamen, huvudområde fysioterapi. Programmet omfattar kurser om 90 hp på avancerad nivå, 15 hp valbart utrymme på avancerad nivå samt 15 hp valfritt utrymme. Av de angivna valbara kurserna kan 7.5 hp bytas mot andra kurser på avancerad nivå inom huvudområdet, 7.5 hp kan bytas mot kurser i vetenskaplig metod på avancerad nivå. De obligatoriska kurserna inkluderar två examensarbeten om 15 hp vardera. Masterutbildning i fysioterapi omfattar fördjupade kunskaper om och studier av människan i rörelse och aktivitet med avseende på hennes förmåga att uppfatta, tillvarata, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön ställer. 

Under första studieåret innehåller utbildningen teoribildning, problematisering och analys inom forskningsfältet för fysioterapi med fokus på människans rörelsekontroll ur perspektiven funktion, aktivitet, delaktighet och hälsa. Studier i vetenskaplig metod ger fördjupade kunskaper inom kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats med tillämpning inom fysioterapi . Det första året studeras också hälsopromotion som ger kunskap i att planera och genomföra hälsofrämjande insatser för människor genom hela livsspannet. Utöver detta innehåller första året studier i evidensbaserad metod där kunskaper vad gäller att värdera och tillämpa forskningsresultat i praxis fördjupas. Det andra studieåret innehåller  valbar respektive valfri kurs på 7.5 högskolepoäng vardera. Andra året avslutas med ett examensarbete omfattande 15 hp. Tredje studieåret fördjupas kunskaperna inom huvudområdet fysioterapi.  Dessutom studeras teoribildning och dess tillämpning inom vård, omsorg och rehabilitering inom områdena ledarskap och e-hälsa. Tredje studieåret innehåller också ett valfritt utrymme om 7.5 högskolepoäng. Eftersom utbildningen förbereder för forskarstudier finns möjlighet att under fjärde året studera och fördjupa kunskaperna inom vetenskaplig metod. Fjärde året avslutas med ett examensarbete omfattande 15 hp. 

Utbildningen ger möjlighet till att efter första studieåret, 60 högskolepoäng, ta ut filosofie magisterexamen, huvudområde fysioterapi .

Omfattning

Programmets omfattning är 60-120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvantitet och kvalitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H7004H Hälsopromotion 7,5 Avancerad nivå
H7005H Ledarskap inom hälsovård i förändring 7,5 Avancerad nivå
S7008H E-hälsa avancerad nivå 7,5 Avancerad nivå
S7015H Evidensbaserad metod 7,5 Avancerad nivå
S7028H Examensarbete, magister fysioterapi 15,0 Avancerad nivå
S7033H Fysioterapi Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 Avancerad nivå
S7034H Fysioterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 Avancerad nivå
S7035H Motorisk kontroll och inlärning inom fysioterapi 7,5 Avancerad nivå
S7038H Examensarbete, master fysioterapi 15,0 Avancerad nivå
S7039H Fysioterapi äldres hälsa 7,5 Avancerad nivå

Valbart, kan bytas ut mot kurser i sjukgymnastik/fysioterapi på avancerad nivå: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S7036H Fysioterapi: Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valbart, kan bytas mot kurser i vetenskaplig metod på avancerad nivå: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7062H Kvalitativa metoder i hälsovetenskaplig forskning 7,5 Avancerad nivå Valbar
S7037H Design och analys för interventionsstudier 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.