Obligatoriska kurser
Omvårdnad, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Masterprogrammet i omvårdnad omfattas av studier med fokus på att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. De centrala områden som studeras inom ämnet är människa, hälsa, miljö, handling och processer i relation till dessa centrala områden. 

Masterprogrammet i omvårdnad omfattar 120 hp och leder till filosofie masterexamen, huvudområde omvårdnad. Programmet omfattar kurser om 90 hp på avancerad nivå, 15 hp valfritt utrymme samt 15 hp valbart utrymme på avancerad nivå. De obligatoriska kurserna inkluderar två examensarbeten om 15 hp vardera. 

Masterutbildningen erbjuder en kunskapsmässig bredd inom huvudområdet samt fördjupade kunskaper inom delar av området. Utbildningen är nära länkad till den forskning som bedrivs inom omvårdnad vid universitetet. Under första året innehåller utbildningen teoribildning, problematisering, analys och syntes inom forskningsfältet för omvårdnad. Studier i kvantitativa och kvalitativa metoder ger fördjupade kunskaper inom de vetenskapliga metoder som är vanligt förekommande inom huvudområdet. Studier i evidensbaserad omvårdnad ger fördjupade kunskaper vad gäller att värdera forskningsresultat och tillämpa dessa i praxis. Hälsopromotion inom omvårdnad ger kunskaper att kunna planera och genomföra hälsopromotiva omvårdnadshandlingar med hänsyn till människan i ett samhälleligt perspektiv. Examensarbetet innebär en fördjupning i huvudområdet med betoning på analys och syntes. Andra året präglas av forskningsförberedande studier samt kunskaper vilka ger ökat djup och förståelse för huvudområdets komplexitet. Studierna ger också fördjupad kunskap vad gäller teoribildning och tillämpning inom vård och omvårdnad. 

Under det första studieåret ges kurser i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, evidensbaserad omvårdnad och hälsopromotion i omvårdnad och examensarbete. Utöver detta finns ett valfritt utrymme. Andra studieåret präglas dels av forskningsförberedande studier med kurser i eHälsa, ledarskap i omvårdnad, att leva med sjukdom och forskningsetik. Under det andra studieåret finns ett valbart utrymme. Kurser i det valbara utrymmet kan bytas mot andra kurser i omvårdnad på avancerad nivå. Programmet omfattar även examensarbete om 30 hp (15 + 15 hp). I programmet finns möjlighet att avsluta med filosofie magisterexamen (60 hp) efter första studieåret. Studenter med specialistsjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet för antagna från hösten 2007, eller motsvarande, uppfyller kraven för filosofie magister i omvårdnad.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen om 180 hp samt fördjupade studier om 90 hp i omvårdnad inklusive examensarbete 15 hp alternativt
Sjuksköterskeexamen om 120 hp samt kandidatexamen i omvårdnad inklusive examensarbete 15 hp

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H7003H Forskningsetik 7,5 Avancerad nivå
H7005H Ledarskap inom hälsovård i förändring 7,5 Avancerad nivå
O7038H Omvårdnad: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 Avancerad nivå
O7039H Omvårdnad: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 Avancerad nivå
O7053H Hälsopromotion i omvårdnad 7,5 Avancerad nivå
O7059H Examensarbete magister omvårdnad 15,0 Avancerad nivå
O7061H Att leva med sjukdom 7,5 Avancerad nivå
O7066H Examensarbete: Master omvårdnad 15,0 Avancerad nivå
S7008H E-hälsa avancerad nivå 7,5 Avancerad nivå
S7015H Evidensbaserad metod 7,5 Avancerad nivå

Valbara kurser, får bytas mot andra kurser på avancerad nivå: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
O7062H Kvalitativa metoder i hälsovetenskaplig forskning 7,5 Avancerad nivå Valbar
O7063H Systematisk litteraturöversikt 7,5 Avancerad nivå Valbar
S7037H Design och analys för interventionsstudier 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.