Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Magister Arbetsterapi

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningens innehåll och upplägg i magisterprogrammet i arbetsterapi omfattar 60 hp och leder till filosofie magisterexamen, huvudområde arbetsterapi. Programmet bedrivs på halvfart och omfattar kurser om 52,5 hp på avancerad nivå samt ett valfritt utrymme om 7,5 hp med möjlighet att läsa valbar kurs. De obligatoriska kurserna inkluderar ett examensarbete om 15 hp. Magisterutbildning i arbetsterapi omfattar fördjupade kunskaper i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap vilket inkluderar studier av människan i aktivitet i relation till delaktighet, hälsa och ohälsa samt i relation till teknik, miljö och samhälle. Genomgående aspekter i programmets obligatoriska kurser är digitalisering, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. Under första året innehåller utbildningen problematisering, analys och värdering av teorier och modeller inom huvudområdet samt forskningsfältet för arbetsterapi. Studier i vetenskaplig metod ger fördjupade kunskaper inom kvantitativ respektive kvalitativ forskningsansats med tillämpning inom arbetsterapi samt kunskaper inom vetenskapsteori och forskningsetik. Under det första året studeras också teorier och vetenskaper som används för att utveckla och förbättra verksamheter och arbetssätt på ett hållbart sätt. Här studeras även betydelsen av ett evidensbaserat förhållningssätt och kunna använda metoder för att arbeta med evidensbaserad praxis inom arbetsterapi. År två på programmet inleds med ett valfritt utrymme där valbar kurs erbjuds. Vidare studeras organisation och ledarskap omfattande 7,5 hp, studier som ger fördjupade kunskaper att organisera och genomföra projektarbeten samt leda och administrera arbetsterapeutisk verksamhet. Under andra året genomförs ett examensarbete inom huvudområdet omfattande 15 hp.   För tillträde till kursen examensarbete, ställs särskilda förkunskapskrav enligt kursplan. Särskild information om ansökningsförfarande till denna kurs säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 hp med huvudområde arbetsterapi.

Urval

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter avseende avklarade högskolepoäng med relevans för området. Rangordning sker i fallande skala.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7021H Arbetsterapi: Aktivitet för delaktighet och hälsa 7,5 Avancerad nivå
A7022H Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 Avancerad nivå
A7023H Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 Avancerad nivå
A7024H Arbetsterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård 7,5 Avancerad nivå
A7026H Arbetsterapi: Organisation, lärande och ledarskap i hälso- och sjukvård 7,5 Avancerad nivå
A7027H Examensarbete magister arbetsterapi 15,0 Avancerad nivå

Valfritt utrymme med förslag på kurs som kan bytas ut mot annan kurs: 7,5 Högskolepoäng

Möjlighet att välja kurs på avancerad nivå 7,5hp inom huvudområdet arbetsterapi

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7025H Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård 7,5 Avancerad nivå Valbar