Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Magister Fysioterapi

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningens innehåll och upplägg i magisterprogrammet i fysioterapi omfattar 60 hp och leder till filosofie magisterexamen, huvudområde fysioterapi. Programmet bedrivs på halvfart och omfattar kurser om 52,5 hp på avancerad nivå samt ett valfritt utrymme om 7,5 hp med möjlighet att läsa valbar kurs. De obligatoriska kurserna inkluderar ett examensarbete om 15 hp. Magisterutbildning i fysioterapi omfattar fördjupade kunskaper om och studier av människan i rörelse och aktivitet med avseende på förmåga att uppfatta, tillvarata, kontrollera och använda kroppen på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön ställer. Genomgående aspekter i programmets obligatoriska kurser är digitalisering, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. Under första året innehåller utbildningen problematisering, analys och värdering av teorier och modeller inom huvudområdet samt forskningsfältet för fysioterapi. Studier i vetenskaplig metod ger fördjupade kunskaper inom kvantitativ respektive kvalitativ forskningsansats med tillämpning inom fysioterapi samt kunskaper inom vetenskapsteori och forskningsetik. Under det första året studeras också teorier och vetenskaper som används för att utveckla och förbättra verksamheter och arbetssätt på ett hållbart sätt. Här studeras även betydelsen av ett evidensbaserat förhållningssätt och kunna använda metoder för att arbeta med evidensbaserad praxis inom fysioterapi. År två på programmet inleds med ett valfritt utrymme där valbar kurs erbjuds. Vidare studeras organsiation och ledarskap omfattande 7,5 hp, studier som ger fördjupade kunskaper att organisera och genomföra projektarbeten samt leda och administrera fysioterapeutisk verksamhet. Under andra året genomförs ett examensarbete inom huvudområdet omfattande 15 hp.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi

Urval

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter avseende avklarade högskolepoäng med relevans för området. Rangordning sker i fallande skala.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Kurser inom huvudområde: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S7043H Fysioterapi: Rörelse och hälsa 7,5 Avancerad nivå
S7044H Fysioterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 Avancerad nivå
S7045H Fysioterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 Avancerad nivå
S7046H Fysioterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård 7,5 Avancerad nivå
S7048H Fysioterapi: Organisation, lärande och ledarskap i hälso- och sjukvård 7,5 Avancerad nivå
S7049H Examensarbete magister fysioterapi 15,0 Avancerad nivå

Valfritt utrymme med förslag på kurs som kan bytas ut mot annan kurs: 7,5 Högskolepoäng

Möjlighet att välja kurs på avancerad nivå 7,5 hp inom huvudområdet fysioterapi

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S7047H Fysioterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård 7,5 Avancerad nivå Valbar