Utbildningsvetenskap, magister

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Programmet ger dig kunskaper om verksamhetsutveckling och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Utbildningen omfattar allt från hur skolan och förskolans verksamhet påverkas av globala utvecklingstrender, till vetenskapsteoretisk förankring och praktisk metodtillämpning.

Utbildningen genomförs med en studietakt på 50% och är från och med ht-19 helt distansbaserad. Det inledande läsårets kurser behandlar utbildningens roll i en föränderlig tid, vetenskapsteori och metoder. Det andra och avslutade läsåret ger deltagarna fördjupade kunskaper om den verksamhetsnära forskningens möjligheter och tillvägagångssätt och avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Alla lärarledda aktiviteter genomförs via webben med universitetets programvaror. Dessa aktiviteter sker under normal arbetstid, vanligtvis 1,5 - 2 timmar under en given eftermiddag per vecka.

Utbildningens innehåll

Utbildningen lägger stor vikt vid att du - utifrån relevanta vetenskapliga och samhälleliga, genusteoretiska och etiska aspekter - får utveckla dina förmågor till analys och bedömning, hantering och positionering av dig själv när det gäller komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom det utbildningsvetenskapliga området. Inom ramen för den första kursen, Utbildning i en föränderlig tid, ges du som student möjlighet att ta del av aktuella styr- och policydokument och förhålla dig till globala och nationella trender som präglar utbildningsdiskussionerna, från förskola till högre utbildning. Vidare får du belysa och granska utbildningsteoretiska, utbildningssociologiska och utbildningspolitiska frågeställningar. Vår granskning görs utifrån aktuell forskning samt sker med stöd av olika teorier om lärande, den sociala formationens och interaktionens villkor och verksamheters ledning och styrning.

Under den andra terminen fokuserar vi i kursen Vetenskapsteori och metod på olika vetenskapsteoretiska utgångspunkters betydelse och konsekvenser samt fördjupar kunskaperna om metoder som är relevanta för utbildningsvetenskaplig forskning. Vidare analyseras och problematiseras olika forskningsmetoder och deras kunskapsteoretiska relationer, anspråk, och användbarhet i utbildningsvetenskaplig forskning. 

Programmets tredje termin är vikt åt kursen Verksamhetsnära forskning. Här bearbetas den verksamhetsnära forskningens historiska och teoretiska grunder samt dess specifika möjligheter och utmaningar. Vi behandlar vidare frågor som rör etik, roller, forskningsdesign, praktiskt genomförande och kvalitetsaspekter. Du ges som student även tillfälle att genomföra ett avgränsat utvecklingsarbete i praktiken.

Den fjärde och avslutande terminen utgörs av ett examensarbete på 15 hp, som innebär att du planerar, genomför och, i uppsatsform, presenterar en egen vetenskaplig undersökning. Arbetet görs inom ett självvalt utbildningsvetenskapligt intresseområde som kan vara av såväl allmändidaktisk som ämnesdidaktisk karaktär, exempelvis pedagogik, specialpedagogik, lärande och IKT, svenska, engelska, matematik, naturvetenskap och musik. Du ges också möjligheten att utveckla och fördjupa din verksamhetsnära utvecklingsinsats som genomfördes i den föregående kursen.

Under utbildningens gång används varierande examinationsformer, vilka genomförs både enskilt och i grupp. Dina studier i magisterprogrammet sker oberoende av plats på så sätt att alla undervisningstillfällen, seminarier, handledningar och examinationer genomförs via webben med hjälp av distansöverbryggande tekniker. Distansstudieformen förutsätter att du har tillgång till bredbandsuppkoppling, en dator, webbkamera och mikrofonförsedda hörlurar. Alla lärarledda aktiviteter sker under normal arbetstid, vanligtvis 90-120 minuter en eftermiddag per vecka, men vissa avsteg kan göras för kursintroduktioner och examinationer.    

Var kan jag jobba?

Magisterutbildningen är forskarförberedande, vilket ger dig som student en bra grund om du i framtiden vill söka en forskarutbildning. Utbildningen kan också vara meriterande vid anställningar inom till exempel verksamhetsutveckling.

Anmälan
Utbildningsvetenskap, magister
Luleå, Distans, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
Obligatoriska: 4
Lärarledda undervisning sker under normal arbetstid via webben med hjälp av distansöverbryggande tekniker, där närvaro är önskvärd men ej obligatorisk. Deltagande i kursintroduktion och lärarledd examination är dock obligatorisk.
LTU-93539
2020-04-15
10
Förkunskapskrav

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne varav 15 hp utgörs av examensarbete. Kunskaper i svenska motsvarande svenska 3/B och engelska motsvarande engelska 6/B fordras.

Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Niclas Ekberg

Niclas Ekberg, Universitetslektor, Utbildningsledare Magister Utbildningsvetenskap

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492441