Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Utbildningsvetenskap, magister

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Den praktiknära forskningen, i teori och praktik, utgör ett centralt och genomgående tema i de tre första kurserna. Tillsammans med forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet och andra kursdeltagare får deltagaren dels vidga de teoretiska perspektiven på utbildning och forskning, dels, i den egna praktiken, både genomföra och reflektera över verksamhetsutvecklande insatser på vetenskaplig grund. I nära anslutning till detta praktiknära forskningstema kommer varje kurs att fördjupa deltagarnas vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder och ställningstaganden, utveckla deras förmågor att både utforma och leda verksamhetsutvecklande projekt, tillämpa relevanta metoder för insamling och analys av data samt att framställa och sprida resultat till olika målgrupper. Till detta kommer andra givna utbildningsvetenskapliga grunder och kunskapsområden, som till exempel fördjupade perspektiv på: teorier om bildning, utbildning, didaktik och lärande; nya, förhärskande och alternativa sätt att styra och leda utbildning, samt; utbildningssociologiska utmaningar och konfliktområden.
Vid sidan av dessa givna utbildningsvetenskapliga grunder och kunskapsområden väljer deltagarna i de olika kurserna egna, mindre utbildningsområden att fördjupa sig inom. De egna fördjupningarna väljs efter eget intresse, identifierat utvecklingsbehov och/eller med utgångspunkt i den egna verksamhetsutvecklande insatsen. Den fjärde och avslutande kursen är vikt åt ett individuellt examensarbete, vilket kan ges en direkt och tydlig koppling till praktiknära forskning och konkreta verksamhetsutvecklande projekt och initiativ. Här finns dock en stor öppenhet för andra slags utbildningsvetenskapliga ämnesval och fördjupningar. 
Var och en av utbildningens kurser bygger på idéer om kunskapsprogression och färdighetsutveckling. Det innebär exempelvis att det centrala temat praktiknära forskning och verksamhetsutveckling löper som en röd tråd genom kurserna, men att nya aspekter och dimensioner tillförs temat i varje ny kurs. Under den första kursen fokuserar vi på så sätt den praktiknära forskningens grunder, olika drivkrafter, möjliga utformningar och ansatser, medan efterföljande kurser förskjuter fokus i riktning mot metodutveckling, analysmodeller, rollfördelning, processledning, kvalitetsaspekter, tänkbara framställningsformer av vetenskapliga resultat, osv. Samma progressionstanke omfattar andra teman i utbildningen, såsom vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv och ställningstaganden, utbildningssociologiska infallsvinklar och konfliktområden etc. Utbildningen låter sig på så sätt inte begränsas till ett enda centralt tema utan lägger stor vikt vid att deltagaren - utifrån relevanta vetenskapliga och samhälleliga, genusteoretiska och etiska aspekter - får utveckla sina förmågor till analys och bedömning, hantering och positionering av sig själv när det gäller komplexa företeelser, frågeställningar och situationer på det mångfacetterade utbildningsvetenskapliga området. 
Under utbildningens gång används varierande examinationsformer, vilka genomförs både enskilt och i grupp med stöd av digital teknik – som både kan överbrygga avstånd och användas för skapande och framställning. Examinationerna varierar till sin utformning och utgörs bl.a. av skriftliga papers, egna filmatiserade redogörelser och reflektioner samt muntliga litteraturseminarier. Distansformen förutsätter att deltagaren har tillgång till bredbandsuppkoppling, en dator, webbkamera och mikrofonförsedda hörlurar. Alla lärarledda aktiviteter sker under normal arbetstid, vanligtvis 90-120 minuter under en given eftermiddag varje vecka, men vissa avsteg kan göras för kursintroduktioner och examinationer. I utbildningen arrangeras även ett antal seminariedagar.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne varav 15 hp utgörs av examensarbete. Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U7029P Utbildningsvetenskap - forskning och utveckling i praktiken 1 15,0 Avancerad nivå
U7030P Utbildningsvetenskap - forskning och utveckling i praktiken 2 15,0 Avancerad nivå
U7031P Utbildningsvetenskap - forskning och utveckling i praktiken 3 15,0 Avancerad nivå
U7032P Examensarbete, magister utbildningsvetenskap 15,0 Avancerad nivå