Obligatoriska kurser
Utbildningsvetenskap, magister

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet innehåller två års halvfartsstudier om verksamhetsutveckling och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Utbildningen lägger stor vikt vid att kursdeltagaren - utifrån såväl relevanta vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska perspektiv som kritiska perspektiv på makt, jämställdhet och etik - får utveckla sina förmågor till analys och bedömning, hantering och positionering av sig själv när det gäller komplexa situationer, företeelser och frågeställningar inom det utbildningsvetenskapliga området. Första läsårets kurser syftar till att ge kunskaper om och perspektiv på utbildningens roll och möjligheter, villkor och kvaliteter i en föränderlig tid. Studierna avser vidare att fördjupa deltagarnas egna vetenskapsteoretiska förhållningssätt och förankringar. Därtill fokuseras förmågan att värdera och argumentera för relevanta metodval när det gäller olika former av utbildningsvetenskaplig forskning.  
Det andra läsåret syftar till att ge fördjupade kunskaper om vad verksamhetsnära forskning är samt avser även att fördjupa deltagarens förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete. Studierna ger deltagarna erfarenheter av hur verksamhetsnära utvecklingsarbete kan bedrivas i praktiken såväl som insikter i hur verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsarbeten kan kvalitetssäkras, på etiska och vetenskapliga grunder. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 hp inom ett självvalt utbildningsvetenskapligt intresseområde som kan vara av såväl allmändidaktisk som ämnesdidaktisk karaktär, exempelvis pedagogik, specialpedagogik, genuspedagogik, lärande och IKT, svenska, engelska, matematik, naturvetenskap och musik.  

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne varav 15 hp utgörs av examensarbete. Kunskaper i svenska motsvarande svenska 3/B och engelska motsvarande engelska 6/B fordras.

Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T7002P Utbildning i en föränderlig tid 15,0 Avancerad nivå
T7003P Vetenskapsteori och metod 15,0 Avancerad nivå
T7004P Verksamhetsnära forskning 15,0 Avancerad nivå
T7005P Examensarbete i utbildningsvetenskap, magister 15,0 Avancerad nivå