Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Arbetsterapeut

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen leder till Arbetsterapeutexamen och uppfyller även kraven för Filosofie kandidatexamen med huvudämne arbetsterapi. Arbetsterapeutexamen ger behörighet att ansöka om legitimation för arbetsterapeut.

Huvudområdet arbetsterapi fokuserar personers hälsa och välbefinnande baserat på deras behov av att utföra meningsfulla vardagliga aktiviteter i relation till förutsättningar i omgivningen. Arbetsterapeutyrkets uppgift är att främja personers möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhället genom att möjliggöra engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapi baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och arbetet är problembaserat och personcentrerat. Genom evidensbaserade metoder utreder och åtgärdar arbetsterapeuten aktivitetsbehov för personer, grupper och organisationer i samhället.

Utbildningen omfattar tre år och inkluderar huvudområdet arbetsterapi samt relaterad kunskap inom medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap som behövs för att förstå arbetsterapiämnet och yrket. Arbetsterapikunskap omfattar 142,5 hp; vilket inkludera verksamhetsförlagd utbildning [VFU] (30 hp) och pedagogik och kommunikation för yrket (7,5 hp) samt samhällsvetenskaplig kunskap som integreras i arbetsterapikurserna genom programmet. Kursspecifik relaterad kunskap omfattar 37,5 hp; vilket inkluderar medicinsk vetenskap med anatomi, fysiologi och sjukdomslära (30 hp) samt inriktningar inom psykologi (7,5 hp).

Första studieåret innehåller kunskaper och förståelse för aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande under olika åldrar och i olika socio-kulturella kontext samt förklaringsmodeller inom arbetsterapi. Kunskaper och förståelse för yrkets ansvar och uppgifter inom olika verksamheter studeras samt hur vetenskapligt baserad kunskap utvecklas och grundar ett vetenskapligt förhållningssätt. Studieåret innehåller grundläggande kunskaper och färdigheter för arbetsterapeutisk utredning grundat i kliniska resonemang och personcentrerat förhållningssätt. Första studieåret innehåller även relaterad kunskap i medicinsk vetenskap och i psykologi som kompletterar och stödjer arbetsterapikunskapen.

Andra studieårets inleds med relaterad kunskap i folkhälsa och sjukdomslära. Utredningar och åtgärder för god och nära vård i multiprofessionella kontext baseras på nationella kunskapsbaser samt personcentrerat förhållningssätt, jämställdhet och intersektionella perspektiv fokuseras. Arbetsterapikunskapen utvecklas och fördjupas genom kunskap och färdigheter i evidensbaserade interventionsmetoder för olika ohälsotillstånd samt inom olika verksamheter, grundade i kliniska resonemang. Andra studieåret avslutas med kunskaper och färdigheter för hälsopromotiva insatser på grupp och samhällsnivå vilka värderas för innovativa förslag till utveckling av processer, produkter eller tjänster för samhället.

Tredje studieåret breddar och fördjupar arbetsterapikunskapen samt förmågan till värdering och analys av ämnets förklaringsmodeller, interventionsmetoder och övrig kunskap för vetenskapligt utövande av arbetsterapeutyrket. Kunskaperna värderas och tillämpas för proaktiv utveckling av arbetsterapi grundat i innovation och ledarskap. Tredje året genomförs ett examensarbete (15 hp) inom huvudområdet arbetsterapi där studenten visar självständighet för att studera problem inom arbetsterapi med vetenskapliga metoder.

Kompetens för yrkets uppgifter utvecklas via observationer, laborationer, fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning [VFU]. VFU genomförs i tre VFU-kurser. VFU-kurs 1 i termin fyra inriktas mot utredning av aktivitetsproblem samt personcentrerat förhållningsätt (7,5 hp). I termin fem inriktas VFU-kurs 2 mot interventioner för aktivitetsproblem, teamsamverkan samt etisk problematik (15 hp). I termin sex inriktas VFU-kurs 3 mot interventioner samt förbättringsförslag för verksamhetsutveckling baserat på evidens (7,5 hp). VFU-kurserna konkluderar kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga som studenten har utvecklat under respektive studieår.

Studier i VFU-kurser handleds av legitimerad arbetsterapeut. Utbildningen har avtal om VFU-platser främst inom norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den arbetsterapeututbildningen som har avtal i den aktuella regionen. Detta kräver att studenten har flexibilitet för att genomföra VFU på andra orter än hemorten.

För antagning till VFU-kurser samt till kursen för examensarbetet gäller särskilda förkunskapskrav som finns angivna i respektive kursplan.

Utbildningen genomförs med 100% studietakt som distansutbildning vilket innebär en kombination av distansmetodik från hemorten samt campusförlagda studier. Campusförlagda studier genomförs under 1 – 3 separata veckor varje termin vilka kräver obligatoriska närvaro på campus Luleå. Lärandet mot kursmålen sker med varierande undervisnings- och examinationsformer. Programmet planeras och genomfört med en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett aktivt lärande, eget ansvar, digital kompetens, professionellt förhållningssätt och teamsamverkan för att främja livslångt lärande och egen karriärplanering.

Utbildningen är godkänd av The World Federation of Occupational Therapists. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Arbetsterapi: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0044H Arbetsterapi: Professionen och ämnet 15,0 Grundnivå
A0049H Arbetsterapi: Hälsofrämjande insatser för aktivitet och delaktighet i samhället 15,0 Grundnivå
Ny kurs Arbetsterapi: Evidens och utveckling för professionen och ämnet 15,0 Grundnivå
Ny kurs Arbetsterapi: Innovation och ledarskap för ett hållbart samhälle 7,5 Grundnivå
A0045H Arbetsterapi: Pedagogik i förändringsprocesser 7,5 Grundnivå
A0046H Arbetsterapi: Utredning av behov och förutsättningar för aktivitet 15,0 Grundnivå
A0047H Arbetsterapi: Interventioner för aktivitet vid olika ohälsotillstånd, del 1 15,0 Grundnivå
Ny kurs Arbetsterapi: Examensarbete 15,0 Grundnivå
A0048H Arbetsterapi: Interventioner för aktivitet vid olika ohälsotillstånd, del 2 7,5 Grundnivå

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, Del 3 7,5 Grundnivå
A0050H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, del 1 7,5 Grundnivå
Ny kurs Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning, Del 2 15,0 Grundnivå

Samhälls- och beteendevetenskap 7.5-15.0 hp: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0043H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 Grundnivå

Medicinsk vetenskap: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0118H Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysiologi med inriktning mot arbetsterapi 15,0 Grundnivå
M0120H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 15,0 Grundnivå