Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Arbetsterapeut

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Ämnet arbetsterapi är tvärvetenskapligt och utvecklar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, hälsa och välbefinnande. Med daglig aktivitet avses sociokulturellt definierade och individuellt värderade sysselsättningar inom hemmet, arbetet, skolan och fritiden. Arbetsterapeuter arbetar med att göra det möjligt för personer, grupper och organisationer att vara engagerade i dagliga aktiviteter som de vill och behöver utföra i sitt dagliga liv. Interventionen tar sin utgångspunkt i klientens förmåga att utföra aktiviteter samt de aktiviteter klienten vill kunna utföra men där det finns problem för utförandet.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng av vilka ämnet arbetsterapi utgör minst 120 högskolepoäng. Kurserna i arbetsterapi är organiserade med såväl breddning som progression genom en successiv fördjupning i ämnet. För yrkesexamen till arbetsterapeut studeras även kurser i beteendevetenskap, humanbiologi och medicinsk vetenskap. I utbildningen ingår färdighetsträning i form av obligatoriska fältstudier och metodövningar i samtliga terminer. Under det andra och tredje studieåret genomför studenterna 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning [VFU] under handledning av legitimerad arbetsterapeut. Utbildningen har avtal för VFU-platser främst inom norra regionen. I övriga Sverige kan VFU-platser erbjudas i mån av utrymme, dvs om platserna inte används av den arbetsterapeututbildningen som har avtal i dessa regioner. Detta Innebär att du behöver vara flexibel och beredd att göra VFU på annan ort än hemorten. Samtliga kurser bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. I utbildningen ingår en valbar kurs om 7,5 hp där studenten kan välja mellan de kurser som erbjuds studenter i utbildningsprogrammet.   För tillträde till VFU-kurser samt till examensarbetet ska de  förkunskaper, som finns angivna i respektive kursplan, vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till dessa kurser säkerställs av kursgivande institution.

Utbildningen ges med 100% studietakt. Utbildningen genomförs med distansmetodik vilket innebär att 3 - 4 obligatoriska campusveckor per termin är förlagda till campus Luleå. Övrig tid studerar studenterna från hemmet via distansmetodik. En del kurser är förlagda paralellt med andra kurser och respektive kursers studeras då på halvfart. Övriga kurser och samtliga verksamhetsförlagda kurser studeras som helfart. Kurser i programmet kan ges på engelska.

Yrkesexamen till arbetsterapeut uppfyller även kraven för kandidatexamen, huvudområde arbetsterapi och ger behörighet till att ansöka om legitimation. Utbildningen är godkänd av The World Federation of Occupational Therapists.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller:
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)
Alternativt:
NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Arbetsterapi: 105 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0016H Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande 15,0 Grundnivå
A0027H Arbetsterapi: Pedagogik och handledning i yrkesrollen 7,5 Grundnivå
A0032H Arbetsterapi: Åtgärder för aktivitet och delaktighet 1 15,0 Grundnivå
A0033H Arbetsterapi: Atgärder för aktivitet och delaktighet 2 15,0 Grundnivå
A0034H Arbetsterapi: Terapeutiska strategier 15,0 Grundnivå
A0036H Arbetsterapi: Utveckling inom ämne och profession 7,5 Grundnivå
A0037H Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod 7,5 Grundnivå
A0038H Arbetsterapi: Examensarbete 15,0 Grundnivå
A0040H Arbetsterapi: Ett samhällsperspektiv 7,5 Grundnivå

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 Grundnivå
A0041H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 2 15,0 Grundnivå
A0042H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 3 7,5 Grundnivå

Samhälls- och beteendevetenskap 7.5-15.0 hp: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0043H Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 Grundnivå

Medicinsk vetenskap: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0037H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 1 7,5 Grundnivå
M0038H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 2 7,5 Grundnivå
M0104H Medicinsk vetenskap: Anatomi och fysiologi med inriktning mot arbetsterapi 15,0 Grundnivå

Val inom obligatoriska kurser: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0029H Arbetsterapi: Professionell utveckling för nya arenor 7,5 Grundnivå Valbar
S0021H Motiverande samtal 7,5 Grundnivå Valbar