Hoppa till innehållet

Studenternas interprofessionella lärarande (IPL) och teamsamverkan

Publicerad: 15 februari 2018

Studenter vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet träffas varje år för att genom rollspel främja interprofessionellt lärande (IPL) och få en ökad kunskap om teamsamverkans betydelse. Syftet är att skapa personcentrerade vård- och rehabiliteringsprocesser samt ökad kännedom om varandras yrken och kompetenser.

– IPL och teamarbete innebär stora vinster för patienten och den personcentrerade vården, samtidigt som det ger möjlighet att fördjupa sin egen professionella kunskap genom att möta och lära av andra professioner, säger Carina Karlsson, universitetsadjunkt på arbetsterapeutprogrammet, Luleå Tekniska Universitet.

I rollspelen deltog studenter vid arbetsterapeut-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet samt läkarprogrammet vid Umeå universitet, studieort Sunderby sjukhus.

Rollspel med gruppreflektion

Genom rollspel övade studenterna på personcentrerad vård och rehabilitering. Rollspelen illustrerar och uppmuntrar till kunskaps – och erfarenhetsutbytet mellan de professioner som ingår i teamet i form av ett planeringsmöte och ett utskrivningssamtal. I utskrivningssamtalet deltar även patienten Elsa, Elsas närstående och kommunens biståndshandläggare för att tillsammans göra en bra plan för den medicinskt färdigbehandlade Elsa.

Studenterna spelade sina respektive yrkesroller, patient och närstående, och de som inte var aktiva agerade observatörer. De samlade på värdefulla observationer inför gruppreflektionen som följde direkt efter rollspelen.

I reflektionen utbyts tankar kring sin egen och andras insats, samt tankar på vad som var bra och vad som kunde göras annorlunda.  Även frågeställningar om vad kännetecknar ett teamarbete, vilka rutiner stärker ett bra samarbete och hur olika yrkesgrupper kompletterar varandra lyftes under gruppreflektionen.

– Jag upplevde att det var viktigt och givande att möta studenter från andra program och var imponerad över hur seriösa och kompetenta alla var under rollspelet och samtalen som sen uppstod, säger Andrea Ingloff, arbetsterapeutstudent vid Luleå tekniska universitet.

– Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har ett nära samarbete i arbetslivet och vi upptäckte att det var svårt att veta var den enes arbete börjar och den andres slutar. Vi har en stor nyfikenhet inför varandras professioner och skulle vilja veta mer om vad utbildningarna gett, så vi har bestämt oss för att också mötas upp efter skoltid, säger Siri Brandels, fysioterapeutstudent vid Luleå tekniska universitet.