Obligatoriska kurser
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng (40 veckor). Programmet består av teoretiska kurser om motsvarande 36 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 24 högskolepoäng.

De teoretiska kurserna syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kunskaper inom vård och omvårdnad och identifiera de särskilda individuella kompletteringsbehov som föreligger för att kunna arbeta som legitimerad sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård. Utifrån sjuksköterskans profession behandlar de teoretiska kurserna omvårdnad som vetenskap, vård och omvårdnad vid vanligt förekommande sjukdoms- och ohälsotillstånd, farmakologi, läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap.

Utbildningen ges som distansutbildning, vilket innebär obligatoriska sammankomster 3 till 4 gånger/ termin och 2 till 5 dagar/tillfälle. Antalet sammankomster och antal dagar varierar beroende på kursens längd, aktuellt ämne och innehåll. I vissa av kurserna ingår färdighetsträningar och dessa kurser innebär att studenterna träffas oftare. För tillträde till sista kursen på programmet ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande säkerställs av kursgivande institution. När examenskraven i samtliga kurser som ingår i programmet är uppfyllda kan sjuksköterskelegitimation ansökas hos Socialstyrelsen.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Tre av programmets kurser inkluderar verksamhetsförlagd utbildning inom kommunal vård och omsorg, psykiatrisk vård samt inom någon av specialiteterna medicin, kirurgi eller geriatrik. Under VFU får studenten möjlighet att under handledning utveckla sin yrkesroll och sitt professionella förhållningssätt samt integrera och tillämpa sina kunskaper i att utföra och leda omvårdnads­arbete. 

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Högskolepoäng

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
OBS! Glöm ej att fylla i meritförteckning och ladda upp på antagning.se, se vänstermenyn.

Urval

OM det finns fler behöriga sökande än platser, görs en rangordning bland behöriga sökande. Rangordningen till utbildningen sker genom sammanvägning av: 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0091H Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien 1,5 Grundnivå
M0092H Farmakologi och läkemedelsberäkning 3,0 Grundnivå
O0086H Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 6,0 Grundnivå
O0087H Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid med. och kir. sjukdomstillstånd 19,5 Grundnivå
O0088H Lärande, organisation och ledarskap 7,5 Grundnivå
O0100H Hälsofrämjande och förebyggande vård och omvårdnad 10,5 Grundnivå
O0101H Vård och omvårdnad av äldre personer, VFU 12,0 Grundnivå