Hoppa till innehållet
Programbeskrivning

Korta kursbeskrivningar sjuksköterskeprogrammet

Termin 1

O0092H Omvårdnadens grunder 15 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper för en förståelse för omvårdnadens vetenskapliga grund och dess utveckling. Studenten ska kunna redogöra för utvecklingen av sjuksköterskans profession i ett samhälleligt perspektiv. Vidare ska studenten förvärva kunskap om teorier och begrepp av betydelse för omvårdnad. Studenten ska kunna utföra basala omvårdnadshandlingar relaterat till grundläggande behov. Studenten ska kunna söka, värdera, och presentera relevant forskning, samt utveckla sin förmåga till ett akademiskt förhållningssätt. I kursen ingår 1.5 hp VFU, vilket innebär en veckas VFU med fokus på att få en insikt i sjuksköterskans yrkesprofession, roll i samhället, betydelsen av en jämlik vård, samt omvårdnadshandlingar relaterat till grundläggande behov.

M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap 15 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap i anatomi, fysiologi och immunologi för att kunna förstå symptom som uppkommer vid olika sjukdomstillstånd och vad det kan innebära för patienten. Genom kunskap om olika typer av patogener (som bakterier, virus och svamp) och deras smittvägar, samt de sjukdomar de kan orsaka tillägnar sig studenten en god förståelse för betydelsen av olika diagnostiska metoder och behandlingar. Studenten ska kunna förklara, motivera och utföra preventiv och säker vård som minskar risker för spridning av smittämnen.

Termin 2

O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad 22.5 hp

I kursen integreras omvårdnad (15 hp) och medicinsk vetenskap (7,5 hp). Det övergripande målet i kursen är att studenten ska kunna arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, utifrån miljö- och intersektionella aspekter och ett individ- och samhällsperspektiv. Studenten ska kunna motivera och tillämpa en personcentrerad vård som utgår från personens behov och resurser, detta i samverkan med patient, närstående och vårdteam. Dessutom ska studenten förvärva kunskaper i farmakologi, läkemedelshantering, klinisk kemi och näringsfysiologi för att kunna planera och genomföra en patientsäker vård och omvårdnad. I kursen ingår 7.5 hp VFU som genomförs under fem veckor, varav 2½ veckor inom primärvård och 2½ veckor regionen alternativt kommunal vård- och omsorgsboende. Fokus för denna VFU är att träna sig på att identifiera och bedöma människors egna resurser och behov med hänsyn till intersektionella aspekter, samt att visa kunskap om preventiva och hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder utifrån evidensbaserad kunskap.

O0094H Vetenskaplig metod 7.5 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper om huvudområdet omvårdnads vetenskapliga grund. Studenten ska efter genomgången kurs kunna beskriva betydelsen av omvårdnadsforskning utifrån patient-, närstående-, professions-, organisations- och samhällsperspektiv. Vidare ska studenten kunna värdera och reflektera över olika former av kunskap, samt formulera och besvara en vetenskaplig frågeställning baserat på identifierade omvårdnadsbehov i klinisk verksamhet och utifrån detta ge exempel på utvecklingsarbete enligt evidensbaserad metod.

Termin 3

O0096H Vård och omvårdnad medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 30 hp

I kursen integreras omvårdnad (16,5 hp) och medicinsk vetenskap (13,5 hp). Det övergripande målet i kursen är att studenten ska med hjälp av sina integrerade kunskaper i medicinsk vetenskap, omvårdnad och beteendevetenskap kunna prioritera, planera och genomföra säker vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd. I kursen ingår 7.5 hp VFU som genomförs under fem veckor med placering på medicinsk/kirurgisk vårdavdelning. Under denna VFU tränar studenten på att prioritera, planera och genomföra säker vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd. Fokus är att träna på att kunna bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den individuella omvårdnaden hos i förväg utvalda patienter och deras närstående.

Termin 4

O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa 15 hp

I kursen integreras omvårdnad (10 hp) och medicinsk vetenskap (5 hp). Det övergripande målet i kursen är att studenten förvärvar grundläggande kunskaper om omvårdnad i samband med psykisk ohälsa och psykiatrisk vård samt om vanligt förekommande psykiska sjukdomar. I kursen ingår 4.5 hp VFU som genomförs under tre veckor med placering på psykiatrisk vårdavdelning.

O0098H Omvårdnadens organisation och ledarskap 7.5 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap om sjuksköterskans ansvar att planera, leda och utveckla omvårdnaden. Studenten ska inhämta kunskap om vårdens organisation och styrning för att kunna utveckla och förbättra vården. Studenten ska också kunna kritiskt reflektera över personlig och professionell utveckling och dess betydelse för ett etiskt och professionellt förhållningssätt.

O0099H Teknik i omvårdnad 7.5 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap om samspelet mellan människa, teknik och omvårdnad. Studenten ska vidare inhämta kunskap om teknikens påverkan på relationer mellan patient, närstående och vårdteam, samt kunna föra ett etiskt resonemang kring förhållandet mellan människa och teknik. Dessutom ska studenten inhämta fördjupad kunskap om patientsäkert arbetssätt i användandet av medicinteknisk utrustning. Studenten ska ha inhämtat fördjupad kunskap om informatik och dess användningsområden.

Termin 5

O0103H Omvårdnad: Vetenskaplig metod II 7.5 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper om huvudområdets vetenskapliga grund och forskning, som är relevant för sjuksköterskans profession. Under kursen får studenten möjlighet att bygga vidare på tidigare kunskaper och fördjupa dessa för att utveckla förmågan att självständigt genomföra en litteraturstudie. Det innebär att studenten ska ha förvärvat kunskaper och förmågor som kan tillämpas i systematisk sammanställning av aktuell forskning genom att systematiskt söka, värdera, analysera och presentera aktuell forskning som svarar på en forskningsfråga relevant för huvudområdet omvårdnad.

O0104H Vård och omvårdnad av äldre 15 hp

I kursen integreras omvårdnad (11,5 hp) och medicinsk vetenskap (3,5 hp). Det övergripande målet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper och förmågor om vård och omvårdnad av den äldre personen, samt kunna omsätta detta i omvårdnadshandlingar. Studenten ska kunna argumentera för betydelsen av att främja ett värdigt liv för den äldre personen. Studenten ska efter genomgången kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt och med helhetssyn kunna möta äldre personer med komplexa omvårdnadsbehov. I kursen ingår 9 hp VFU som genomförs under sex veckor med placering kommunalt äldreboende/hemsjukvård. Under denna VFU är fokus på att studenten ska kunna visa kunskap om vård och omvårdnad av den äldre personen, samt förmåga att kunna omsätta detta i omvårdnadshandlingar. Studenten ska kunna utföra omvårdnad med helhetssyn för att kunna möta äldre personer med komplexa omvårdnadsbehov.

O0105H Vård och omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd 7.5 hp

I kursen integreras omvårdnad (3,5 hp) och medicinsk vetenskap (4 hp). Det övergripande målet i kursen är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper och förmågor gällande bedömning, prioritering, åtgärder och uppföljning vid livshotande eller potentiellt livshotande tillstånd hos patienter inom sjuksköterskans ansvarsområde. Studenten ska inhämta kunskap om upplevelsen av att drabbas av akut sjukdom eller trauma samt om närståendes situation. Vidare är kursens mål att studenten förvärvar fördjupad kunskap om säker och jämställd vård, samt om etiska aspekter i samband med akut insjuknande hos patienter.

Termin 6
O0106H Examensarbete 15 hp

Kursens övergripande mål innebär att studenten planerar, genomför och dokumenterar ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet omvårdnad. Det vetenskapliga arbetet ska vara systematiskt och logiskt genomfört, samt följa ett vetenskapligt arbetssätt och vara genomfört inom givna tidsramar. Studenten ska efter genomgången kurs ha fördjupat sina kunskaper om vetenskap och tillämpliga metoder, för att systematiskt kunna söka, samla in och analysera data, samt kritiskt värdera forskning.

O0107H Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa behov 15 hp

I kursen integreras omvårdnad (11,5 hp) och medicinsk vetenskap (3,5 hp). Det övergripande målet i kursen är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna ge vård och omvårdnad till patienter med komplexa behov. Studenten ska självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen och leda, organisera, prioritera samt samordna omvårdnadsarbetet. Vidare ska studenten kunna argumentera för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. I kursen ingår Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE) som har som syfte att pröva om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Examinationen består av två prov, ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. I kursen ingår 9 hp VFU som genomförs under sex veckor med placering medicinsk/kirurgisk vårdavdelning sjukhus. Under denna VFU ska studenten självständigt under handledning kunna ge vård och omvårdnad till patienter med komplexa behov. Studenten ska även självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen alla delar och leda, organisera, prioritera samt samordna omvårdnadsarbetet.