Mer om Sjuksköterskeprogrammet

Publicerad: 8 mars 2011

Utbildningen till sjuksköterska består av teoretiska och verksamhetsförlagda kurser. Ämnet omvårdnad är huvudområdet i utbildningen och det ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Övriga ämnen i utbildningen är kurser inom stödämnena medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgörs i form av laborationer, fältstudier, metodövningar och verksamhetsförlagda kurser.

De verksamhetsförlagda kurserna är inom kommunal vård och omsorg, samt öppen och sluten hälso- och sjukvård. Inom VFU-kurserna är det platsgaranti inom Norrbottens län. Under studietiden finns möjlighet att bedriva delar av den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands. Din sjuksköterskeexamen leder fram till en yrkesexamen med en kandidatexamen inom ämnet omvårdnad.

Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt eller på distans. Programmets höstantagning genomförs som reguljär utbildning, vilket innebär att all undervisning sker på campus. Vårantagningen genomförs som distansutbildning, som innebär ungefär 4-5 samlingstillfällen/termin på campus. Vardera samlingstillfälle kan omfatta 1-5 dagar beroende på kursens innehåll. Vid distansutbildning sker kommunikation med studiekamrater och lärare genom olika former av datorbaserade webbverktyg och du måste därför ha tillgång till bredband och en datorutrustning med webkamera och headset.
 

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

Nationell klinisk slutexamination (NKSE) möter Socialstyrelsens, verksamhetens och utbildningens krav på miniminivå för vad en sjuksköterska med genomgången grundutbildning, 180 hp ska kunna.

Syftet med examinationen är att pröva den blivande sjuksköterskans kliniska kompetens inför ansökan om legitimation och inträde i yrkeslivet

Examinationen består av två delar men ska ses som en helhet
• Skriftligt prov
• Praktiskt prov

Det är yrkesfunktionen som examineras
Examinationen sker i den sista VFU-kursen och bör anpassas till övriga examinationer.

Det praktiska och det skriftliga provet ska komplettera varandra till en helhet i syfte att pröva studentens kliniska kompetens

Betygsgrader: 
Godkänd (G) eller Underkänd (U)

 

Arbeta som sjuksköterska

För dig som vill arbeta med människor och människors hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till att få ett intressant och omväxlande yrke. Få yrken kan erbjuda en sådan bredd som sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskor har en viktig uppgift när det gäller att ge god omvårdnad i livets alla skeden. Du kan som sjuksköterska arbeta inom landsting, kommun och statlig eller privat verksamhet. Den svenska utbildningen överensstämmer med EU: s krav för sjuksköterskeutbildning. Oavsett vilket europeiskt land du väljer att bo i har du som legitimerad sjuksköterska goda möjligheter att få ett arbete.

Utövande av omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet, vilket innebär att stärka och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras på bästa sätt. I arbetet ingår att planera, utvärdera och följa upp de omvårdnadsinsatser som görs tillsammans med patient, närstående och medarbetare. Sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt utföras i enlighet med gällande författningar och andra riktlinjer.