Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Sjuksköterska

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp). Huvudämnet är omvårdnad (128,5 hp), som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa personer att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. I ämnet omvårdnad ingår ett examensarbete, som omfattar 15 hp. Det andra ämnet som ingår i programmet är medicinsk vetenskap (51,5 hp). Där ges en fördjupning i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, farmakologi, läkemedelsberäkning, läkemedelshantering, vårdhygien och sjukdomslära. Ämnena omvårdnad och medicinsk vetenskap ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. I flertalet kurser integreras omvårdnad och medicinsk vetenskap, för att utveckla färdigheter och förmågor att tillämpa kunskaper som den professionella sjuksköterskan måste ha. Även beteendevetenskap, pedagogik och folkhälsa ingår i kurser. Andra viktiga ämnesområden som genomsyrar sjuksköterskeprogrammet är: etik, forskning och utveckling, samt ledarskap. I kombination med omvårdnad och medicinsk vetenskap är kunskap inom dessa områden en förutsättning för att kunna utöva yrket. Kursernas innehåll är organiserade så att det sker en progression genom en successiv fördjupning av kunskap i ämnen/områden som ingår i programmet.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor, som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), omfattar cirka hälften av utbildningen och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), färdighetsträning, metodövningar, laborationer och simulering. VFU (totalt 39 hp) ingår i programmets samtliga sex terminer. Studenten ges under VFU möjlighet att under handledning utveckla sin yrkesroll och sitt professionella förhållningssätt, samt integrera och tillämpa kunskaper i att utföra och leda omvårdnadsarbete. VFU genomförs huvudsakligen på sjukhus, inom öppen hälso- och sjukvård samt inom kommunal vård och omsorg. Utbildningen har avtal för VFU-platser i Norrbotten, varför VFU-placering kan ske i hela Norrbotten och VFU-plats i närheten av hemorten inte kan garanteras. Utanför Norrbotten kan VFU-platser eventuellt erbjudas till externa studenter i mån av utrymme, men VFU-platser utomläns kan inte garanteras.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av utbildningen har uppnått den kliniska kompetens som krävs av en nyexaminerad sjuksköterska. Detta ger också möjlighet att kvalitetssäkra utbildningen genom utveckling av innehåll och pedagogik.

Utbildningen genomförs som reguljär- (höstantagning) och distansutbildning (vårantagning). Distansstudier innebär helfartsstudier med ca. 4 obligatoriska sammankomster per termin på campus i Luleå. Varje sammankomst omfattar ett fåtal eller några dagar. Antalet sammankomster och antal dagar varierar beroende på kursens längd, aktuellt ämne och innehåll. I vissa av kurserna ingår färdighetsträning vilket innebär fler träffar på campus.

För tillträde till kurser som innehåller VFU och till kursen med examensarbete, ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till dessa kurser säkerställs av kursgivande institution.

När examenskraven i samtliga kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet är uppfyllda ansöks om en yrkesexamen (sjuksköterskeexamen) och därefter kan sjuksköterskelegitimation ansökas från Socialstyrelsen. Programmets kurser uppfyller även examenskraven för kandidatexamen i ämnet omvårdnad. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller:
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)
Alternativt:
NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Inom sjuksköterskeprogrammet: 180 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap 15,0 Grundnivå
O0092H Omvårdnadens grunder 15,0 Grundnivå
O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad 22,5 Grundnivå
O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I 7,5 Grundnivå
O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 30,0 Grundnivå
O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa 15,0 Grundnivå
O0098H Omvårdnadens organisation och ledarskap 7,5 Grundnivå
O0099H Teknik i omvårdnad 7,5 Grundnivå
O0103H Omvårdnad: Vetenskaplig metod II 7,5 Grundnivå
O0104H Vård och omvårdnad av äldre 15,0 Grundnivå
O0105H Vård och omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd 7,5 Grundnivå
O0106H Omvårdnad: Examensarbete 15,0 Grundnivå
O0107H Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa behov 15,0 Grundnivå