Obligatoriska kurser
Sjuksköterska

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp) varav huvudområdet omvårdnad utgör största delen. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa personer att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. I ämnet omvårdnad ingår ett examensarbete, som omfattar 15 hp. Det andra ämnet som ingår i sjuksköterskeprogrammet är medicinsk vetenskap, där ges en fördjupning i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, farmakologi,  läkemedelsberäkning, läkemedelshantering, vårdhygien och sjukdomslära. Kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Även beteendevetenskap, pedagogik och folkhälsa ingår i utbildningen och i kombination med omvårdnad och medicinsk vetenskap är dessa områden en förutsättning för att kunna utöva yrket.  

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), är ett samlingsbegrepp för pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL omfattar cirka hälften av utbildningen och kan utgöras av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), färdighetsträning, metodövningar, laborationer och simulering. Att utveckla handlingsberedskap för olika situationer är en av de främsta syftena med VIL. En omfattande del av VIL utgörs av VFU, som bedrivs i samarbete med kommuner och regionen. Under VFU får studenten möjlighet att under handledning utveckla sin yrkesroll och sitt professionella förhållningssätt samt integrera och tillämpa sina kunskaper i att utföra och leda omvårdnadsarbete. I de verksamhetsförlagda kurserna är det platsgaranti för VFU inom Norrbottens län, för studenter som läser på distans kan det finnas möjlighet att genomföra sin VFU på andra orter i Sverige. Sjuksköterskeprogrammet på Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av utbildningen har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Det ger också möjlighet att kvalitetssäkra utbildningen genom att utveckla innehåll och pedagogik.

Utbildningen genomförs som reguljär- (höstantagning) och distansutbildning (vårantagning). Distansstudier innebär helfartsstudier med några obligatoriska sammankomster per termin på campus i Luleå. Vardera sammankomst omfattar ett fåtal eller några dagar. Antalet sammankomster och antal dagar varierar beroende på kursens längd, aktuellt ämne och innehåll. I vissa av kurserna ingår färdighetsträningar och dessa kurser innebär att studenterna träffas oftare.

För tillträde till kurs för examensarbete samt kurser som innehåller VFU ska angivna förskunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till dessa kurser säkerställs av kursgivande institution.

När examenskraven i samtliga kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet är uppfyllda ansöks och erhålls en yrkesexamen (sjuksköterskeexamen) och därefter kan legitimation ansökas från Socialstyrelsen. Examen uppfyller även examenskraven för kandidatexamen i ämnet omvårdnad. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller:
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)
Alternativt:
NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Inom sjuksköterskeprogrammet: 180 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa behov 15,0 Grundnivå
Ny kurs Omvårdnad: Vetenskaplig metod II 7,5 Grundnivå
Ny kurs Vård och omvårdnad av äldre 15,0 Grundnivå
Ny kurs Vård och omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd 7,5 Grundnivå
Ny kurs Omvårdnad: Examensarbete 15,0 Grundnivå
M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap 15,0 Grundnivå
O0092H Omvårdnadens grunder 15,0 Grundnivå
O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad 22,5 Grundnivå
O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I 7,5 Grundnivå
O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 30,0 Grundnivå
O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa 15,0 Grundnivå
O0098H Omvårdnadens organisation och ledarskap 7,5 Grundnivå
O0099H Teknik i omvårdnad 7,5 Grundnivå