Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilekonom

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar fyra år (240 hp) och är en yrkesinriktad utbildning på avancerad nivå som leder till en Civilekonomexamen. Det första året ägnas åt att skapa en bred ekonomisk kunskapsbas med kurser inom olika ämnen som Nationalekonomi, Marknadsföring, Organisation samt Redovisning och styrning. Under det andra året läses kurser i ekonomi parallellt med kurser i juridik, statistik och vetenskaplig teori och metod. Efter det andra året fördjupas studierna inom antingen Företagsekonomi eller Nationalekonomi. Inom området Företagsekonomi finns dessutom möjligheten att fördjupa sig ytterligare inom Redovisning och styrning, Ledarskap och affärsutveckling, eller Marknadsföring. Vårterminen i årskurs tre utgörs av valfria kurser, vilket möjliggör utlandsstudier. Det finns under denna termin även möjlighet att läsa en verksamhetsförlagd projektkurs, vilket sker i nära samarbete med valt företag eller organisation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger ytterligare fördjupning inom den valda inriktningen. Inriktningen företagsekonomi innehåller totalt 135 hp inom huvudområdet, varav 30 hp utgörs av examensarbete. Av huvudområdets kurser är minst 45 hp på avancerad nivå. Därutöver läses 30 hp nationalekonomi, 15 hp juridik, 15 hp statistik, 15 hp vetenskaplig teori, metod och etik som obligatoriska kurser samt 30 hp valfritt utrymme. Inriktningen nationalekonomi innehåller totalt 135 hp inom huvudområdet, varav 30 hp utgörs av examensarbete. Av huvudområdets kurser är minst 45 hp på avancerad nivå. Därutöver läses 37,5 hp företagsekonomi, 15 hp juridik, 15 hp statistik, 15 hp vetenskaplig teori, metod och etik som obligatoriska kurser samt 30 hp valfritt utrymme (varav minst 7,5 hp ska vara inom huvudområde nationalekonomi på fortsättningsnivå). För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 240 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Företagsekonomi, ledarskap och affärsutveckling
  • Företagsekonomi, specialisering marknadsföring
  • Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning
  • Nationalekonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Vetenskapliga baskurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0012N Vetenskapsteori, metod och etik 15,0 Grundnivå
G0018N Tillämpad statistik för ekonomer och samhällsvetare 7,5 Grundnivå
J0046N Juridisk introduktionskurs 15,0 Grundnivå
S0009M Grundläggande statistik 7,5 Grundnivå

Företagsekonomi: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G0011N Strategisk ledning 7,5 Grundnivå
M0015N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
R0008N Inledande extern redovisning 7,5 Grundnivå
R0009N Modeller för intern styrning 7,5 Grundnivå

Nationalekonomi: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0008N Nationalekonomi A, Mikroteori 7,5 Grundnivå
N0011N Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 Grundnivå
N0012N Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 Grundnivå
N0040N Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå

Kurs inom företagsekonomi och/eller nationalekonomi: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
N0038N Finansiell ekonomi 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning