Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Skådespelarprogrammet

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Skådespelarprogrammet är en treårig heltidsutbildning fördelad på sex terminer. Utbildningen syftar till att skapa självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare i samarbete med andra yrkesfunktioner i den kollektiva arbetsprocessen. Skådespelarprogrammets huvudområde är scenisk framställning, där studenten får praktisk och teoretisk kunskap i gestaltningsarbete, rollarbete. Övriga områden är rörelse, röst och tal, sång samt teori.   Skådespeleri är i huvudsak en praktisk och fysisk konstform som kräver kroppsligt förankrad kunskap. En skådespelare ska ha full tillgång till hela sin uttrycksförmåga även i starkt pressade situationer. För att uppnå detta måste studenten öva sin öppenhet för inre och yttre impulser och sin förmåga till avspändhet och koncentration. Eftersom en skådespelares arbete sker i samarbete  med andra betonar utbildningen det kollektiva i skådespelares yrkesutövning.  Genom träning av kropp och röst, sceniskt skapande, berättande och gestaltning och genom teoretisk förankring samt reflektion över det egna arbetet får studenten redskap att fortsätta utvecklas och fördjupa sina kunskaper även efter avslutad utbildning. Progressionen inom ämnena samt i utbildningen som helhet går från grundträning (åk 1) via påbyggnad (år 2) till fördjupning (år 3). Detta innebär att integreringen mellan ämnena, mötena med publik och komplexiteten i studieuppgifterna ökar termin för termin. Examensarbetet är ett självständigt arbete som sker inom ramen för en fullskalig scenkonstproduktion. Den nära kontakten med Norrbottensteatern gör att studenterna på skådespelarprogrammet får stor inblick i verksamheten vid en professionell teater och möjliggör både organiserade och spontana utbyten av olika slag. Under utbildningen förekommer olika former av samarbeten med Norrbottensteatern. Studiemiljön på Teaterhögskolan ska liksom på hela LTU präglas av jämställdhet och likabehandling. Normkritiska perspektiv på maktstrukturer avseende exempelvis genus, etnicitet, funktionalitet och social tillhörighet ska genomsyra utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Antagningsprovet består av fyra delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare. Proven innehåller framförande av monolog/-er, samspelsövning/-ar, rörelseprov, sångprov, individuellt och kollektivt sceniskt skapande samt arbete med dramatisk text. De sökande bedöms med avseende på gestaltningsförmåga, samspel, konstnärligt uttryck, förmågan att anpassa sig till en scenisk uppgift samt den kreativa processen.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 180 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T0001A Skådespelarens fundament 30,0 Grundnivå
T0002A Föreställningen 30,0 Grundnivå
T0003A Skådespelarens arena 30,0 Grundnivå
T0004A Skådespelarens yrkespraktik 30,0 Grundnivå
T0005A Den egna metoden 30,0 Grundnivå
T0006A Den självständiga konstnären, kandidatexamen i teater 30,0 Grundnivå