Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Skådespelarprogrammet

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Skådespelarprogrammet är en treårig utbildning på heltid fördelat på sex terminer. Utbildningen syftar till att skapa självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare, i samarbete och samskapande med andra yrkesutövare i den kollektiva arbetsprocessen. Skådespeleri är konsten att göra ett gestaltningsarbete utifrån medvetna val. Det är en konst som kräver kroppsligt förankrad kunskap då gestaltningsarbete är praktiskt och fysiskt till sin karaktär. Studierna bygger därför till stor del på träning av kropp och röst, och genom reflektion över sitt eget arbete under utbildningen får studenten redskap att fortsätta utvecklas och fördjupa sina kunskaper även efter avslutad utbildning. En skådespelare ska ha full tillgång till hela sin uttrycksförmåga även i starkt pressade situationer. För att uppnå detta måste studenten öva sin öppenhet för inre och yttre impulser och sin förmåga till avspändhet och närvaro.  Eftersom en skådespelares arbete sker tillsammans med andra, är den största delen av undervisningen i helklass. Skådespelarprogrammets huvudområde är scenisk framställning, där studenten får praktisk och teoretisk kunskap i gestaltningsarbete, rollarbete. Övriga områden är rörelse, röst och tal, sång samt teori. Progressionen inom ämnena samt i utbildningen som helhet går från grundträning (åk 1) via påbyggnad arbete (år 2) till fördjupat arbete (år 3). Detta innebär att integreringen mellan ämnena, mötet med publik och komplexiteten i studieuppgifterna ökar termin för termin. Kandidatuppgiften är ett självständigt arbete inom en fullskalig teaterproduktion. Den nära kontakten med Norrbottensteatern gör att studenterna på skådespelarprogrammet får stor inblick i verksamheten vid en professionell teater och möjligheten till både organiserade och spontana utbyten av olika slag. Under utbildningen förekommer olika former av samarbeten med Norrbottensteatern. Studiemiljön på Teaterhögskolan ska liksom på hela LTU präglas av jämställdhet och likabehandling. Normkritiska perspektiv på maktstrukturer avseende exempelvis genus, etnicitet, funktionalitet och social tillhörighet ska genomsyra utbildningen.     

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Antagningsprovet består av fyra delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 och så vidare. Proven innehåller framförande av monolog/-er, samspelsövning/-ar, rörelseprov, sångprov, individuellt och kollektivt sceniskt skapande samt arbete med dramatisk text. De sökande bedöms med avseende på gestaltningsförmåga, samspel, konstnärligt uttryck, förmågan att anpassa sig till en scenisk uppgift samt den kreativa processen.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 180 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T0001A Skådespelarens fundament 30,0 Grundnivå
T0002A Föreställningen 30,0 Grundnivå
T0003A Skådespelarens arena 30,0 Grundnivå
T0004A Skådespelarens yrkespraktik 30,0 Grundnivå
T0068S Skådespelarens fördjupning 1 30,0 Grundnivå
T0069S Skådespelarens fördjupning 2 30,0 Grundnivå