Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Skådespelarprogrammet

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Skådespelarprogrammet är en treårig utbildning på heltid fördelat på sex terminer. Utbildningen syftar till att skapa självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare, i samarbete och samskapande med andra yrkesutövare i den kollektiva arbetsprocessen. Skådespeleri är konsten att göra ett gestaltningsarbete utifrån medvetna val. Det är en konst som kräver kroppsligt förankrad kunskap då gestaltningsarbete är praktiskt och fysiskt till sin karaktär. Studierna bygger därför till stor del på träning av kropp och röst, och genom reflektion över sitt eget arbete under utbildningen får studenten redskap att fortsätta utvecklas och fördjupa sina kunskaper även efter avslutad utbildning. En skådespelare ska ha full tillgång till hela sin uttrycksförmåga även i starkt pressade situationer. För att uppnå detta måste studenten öva sin öppenhet för inre och yttre impulser och sin förmåga till avspändhet och närvaro.  Eftersom en skådespelares arbete sker tillsammans med andra, är den största delen av undervisningen i helklass. Skådespelarprogrammets huvudområde är scenisk framställning, där studenten får praktisk och teoretisk kunskap i gestaltningsarbete, rollarbete. Övriga områden är rörelse, röst och tal, sång samt teori. Progressionen inom ämnena samt i utbildningen som helhet går från grundträning (åk 1) via påbyggnad arbete (år 2) till fördjupat arbete (år 3). Detta innebär att integreringen mellan ämnena, mötet med publik och komplexiteten i studieuppgifterna ökar termin för termin. Kandidatuppgiften är ett självständigt arbete inom en fullskalig teaterproduktion. Den nära kontakten med Norrbottensteatern gör att studenterna på skådespelarprogrammet får stor inblick i verksamheten vid en professionell teater och möjligheten till både organiserade och spontana utbyten av olika slag. Under utbildningen förekommer olika former av samarbeten med Norrbottensteatern. Studiemiljön på Teaterhögskolan ska liksom på hela LTU präglas av jämställdhet och likabehandling. Normkritiska perspektiv på maktstrukturer avseende exempelvis genus, etnicitet, funktionalitet och social tillhörighet ska genomsyra utbildningen.     

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov.

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet»

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 180 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
T0064S Skådespelarens grund 1 30,0 Grundnivå
T0065S Skådespelarens grund 2 30,0 Grundnivå
T0066S Skådespelarens påbyggnad 30,0 Grundnivå
T0067S Skådespelarens praktik 30,0 Grundnivå
T0068S Skådespelarens fördjupning 1 30,0 Grundnivå
T0069S Skådespelarens fördjupning 2 30,0 Grundnivå