Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Förskollärare

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till förskollärare behandlar genomgående förskollärarens uppdrag, ansvar och ledarskap i utbildning och undervisning, barns utveckling och lärande och omsorgens betydelse för detta, förskolans pedagogik och didaktik samt lekens betydelse.

I programmet beaktas, kommuniceras och förankras även ett jämställdhetsperspektiv i såväl utbildningens innehåll och utformning som i genomförandet. Dessa områden återkommer och betonas genom olika kurser i utbildningen med successiv progression. Utbildningen till förskollärare ger även kompetens inom områdena grundläggande läs- och skrivinlärning, grundläggande matematikinlärning, natur, teknik, estetiska lärprocesser och digitala verktyg.

För studenter med antagning från och med höstterminen 22 är kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) fördelade över utbildningen. Dessa ska ge stöd för en vidare förståelse av förskollärarens uppdrag och yrkets villkor. Förskollärarprogrammet består av tvärvetenskapliga tematiska terminskurser med ämnes- och kunskapsområden som är specifika för förskolan, där ämnesstudier, UVK och/eller de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen (VFU) ingår som moment. Programmet som helhet innefattar UVK, 60 hp, ämnesstudier, 120 hp samt VFU, 30 hp. Denna struktur underlättar integrationen mellan UVK, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning  vilket bidrar till ett nära samband mellan teori och praktik gällande såväl ämnesområdenas och förskolans didaktik som utbildningsvetenskaplig kärna. Estetiska lärprocesser, så som bild, musik, drama och dans/rörelse integreras också i flera av de tematiska kurserna både som ämnesinnehåll, lärandeprocess och uttrycksform. I den senare delen av utbildningen genomför studenterna ett tvärvetenskapligt utvecklingsarbete kring undervisningsprocesser vilket knyter ihop vetenskaplig grund med praktisk och beprövad erfarenhet. Avslutningsvis genomför studenten ett eget vetenskapligt arbete, examensarbete. Därmed ges studenterna möjlighet att utveckla färdigheter och förmågor som gör dem väl förberedda för sin kommande profession som förskollärare.

För tillträde till kurs där VFU eller examensarbete ingår ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till VFU och Examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 210 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 210 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Examensarbete förskollärare 15,0 Grundnivå
U0056P Förskollärarens ledarskap i utbildning och undervisning i ett nutida och historiskt perspektiv 30,0 Grundnivå
U0057P Ledarskap i samverkan för lekfull, omsorgsfull och likvärdig utbildning i förskolan 30,0 Grundnivå
U0058P Ledarskap för matematiskt, naturvetenskapligt, och estetiskt utforskande i förskolan 30,0 Grundnivå
U0060P Ledarskap och estetik för alla barns rika språkande i förskolan 30,0 Grundnivå
Ny kurs Ledarskap i förskolan för ett hållbart samhälle 30,0 Grundnivå
Ny kurs Ledarskap på vetenskaplig grund för systematisk verksamhets- och kvalitetsutveckling 15,0 Grundnivå
Ny kurs Ledarskap för tvärvetenskapliga undervisningsprocesser i utveckling 30,0 Grundnivå