Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Förskollärare

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till förskollärare behandlar genomgående barns utveckling och lärande, barns behov av omsorg, förskolans pedagogik och arbetssätt samt lekens betydelse. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras även ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

Dessa områden återkommer och betonas genom olika kurser i utbildningen med successiv progression. Utbildningen till förskollärare ger kompetens inom områdena grundläggande läs- och skrivinlärning, grundläggande matematikinlärning, natur och teknik, estetiska lärprocesser och informationsteknologi (IKT). I den senare delen av utbildningen genomför studenterna ett utvecklingsarbete inom kursen ”Förskolans pedagogik och arbetssätt” som knyter ihop teoretiska grunder med praktisk och beprövad erfarenhet. Avslutningsvis genomför studenten ett eget vetenskapligt arbete, examensarbete. Därmed ges de blivande förskollärarna möjlighet att utveckla färdigheter och förmågor som gör dem väl förberedda både för att arbeta i förskola och i förskoleklass. De estetiska ämnena musik, bild och drama integreras i ämnesstudierna och bidrar till förmågan att analysera, reflektera och redovisa lärande och kunskaper. De estetiska uttrycksformerna återkommer under hela utbildningen, både som innehåll och som kommunikationsmedel och utgör därmed både medel och mål i utbildningen. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen (vfu) varvas med teori och utgör också en del i ämnesområdenas didaktik, vilket bidrar till ett nära samband mellan teori och praktik. Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är fördelade över större delen av utbildningen och ska ge stöd för en vidare förståelse av förskollärarens uppdrag och yrkets villkor. Strukturen möjliggör att den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som ”en röd tråd” genom utbildningen. UVK-kurserna läses i nära anslutning till de ämnes- och kunskapsområden som är specifika för förskolan. Denna läsordning underlättar integrationen mellan UVK-kurser, innehållet i ämnesstudier och i den verksamhetsförlagda utbildningen.  För tillträde till kurs för VFU och för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till VFU och examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 210 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a).
Eller:
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6a)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Utbildningsvetenskaplig kärna: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 7,5 Grundnivå
H0045N Förskolan, skolan och samhället: förr och nu 7,5 Grundnivå
P0053P Specialpedagogiskt ledarskap i förskolan 15,0 Grundnivå
U0044P Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 15,0 Grundnivå

Utbildningsvetenskaplig kärna 15 hp samt inom ämne 15 hp: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0055P Förskollärarens ledarskap i utbildning och undervisning 30,0 Grundnivå

Verksamhetsförlagt lärande: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0003P VFU 1, förskola 7,5 Grundnivå
U0022P VFU 2, förskola 7,5 Grundnivå
U0035P VFU 4, förskola 7,5 Grundnivå
U0036P VFU 3, förskola 7,5 Grundnivå

Kurser inom ämne: 105 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0006P Leken som lärande och meningsskapande 1 7,5 Grundnivå
U0007P Natur och teknik i förskola 7,5 Grundnivå
U0008S Estetiska lärprocesser 15,0 Grundnivå
U0009S Språk, kommunikation och lärande 15,0 Grundnivå
U0023P Matematik för förskollärare 15,0 Grundnivå
U0038P Leken som lärande och meningsskapande 2 7,5 Grundnivå
U0039P Förskolans pedagogik och arbetssätt 2 7,5 Grundnivå
U0040P Förskolans pedagogik och arbetssätt 1 7,5 Grundnivå
U0045P Examensarbete, förskollärare 15,0 Grundnivå
U0046P Omsorg och lärande 7,5 Grundnivå