Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till grundlärare i grundskolans årskurser 4-6 ska förbereda studenterna för en framtida yrkesroll som lärare. Genom utbildningen kan studenterna få både breda och djupa kunskaper i ämne och ämnesdidaktik. Ämnesdidaktiken är integrerad i alla ämneskurser och fokuserar den aktuella ålderskategori som utbildningen avser, men blickar även uppåt och/eller neråt i åldrarna för att ge de blivande lärarna förståelse för det sammanhang de befinner sig i.

Närheten till de estetiska ämnena har på ett medvetet sätt tillvaratagits i utbildningen. Detta för att på bästa sätt tillgodose studenternas behov av att öka såväl sin egen och sina framtida elevers kommunikationsförmåga som för att de skall kunna utvecklas inom det estetiska kunskapsområdet. De estetiska uttrycksformerna används på olika sätt i utbildningen, både som innehåll och som kommunikationsmedel i studenternas eget lärande. De estetiska ämnena är sålunda både medel och mål i utbildningen.

Kurser i svenska och engelska genomsyras av ett vidgat språk- och textbegrepp, vilket innebär att de blivande lärarna får god kompetens vad gäller egna möjligheter att analysera, reflektera och redovisa lärande och kunskaper med hjälp av estetiska uttrycksformer som exempelvis musik, dans, drama och bild vilket följs upp genom  examinationsformer.

I kurserna i matematik får studenterna möta matematiken i flera olika perspektiv, inte enbart det teknologiska, och upptäcka att matematik är inbäddad i olika kulturella praktiker. Matematiken är till sin natur multimodal och att kunna använda olika representationsformer är en integrerad del av undervisningen i utbildningen. Dessa representationsformer kan kopplas till vissa av de estetiska uttrycksformerna.  Under utbildningens andra år väljer studenten en av tre valbara ämnesinriktningar, antingen naturvetenskap-teknik, samhällsorientering eller estetiska ämnen. De natur- och samhällsvetenskapliga kurserna syftar till att ur ett allmänbildningsperspektiv ge studenterna  kunskaper och insikter om hur dessa kan användas som verktyg för att förstå naturen, världen och samhället. Det estetiska alternativet ger studenten kunskaper och färdigheter inom de estetiska ämnesområdena musik och bild.

Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan är fördelade över hela utbildningen. Strukturen  gör att den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som ”en röd tråd” genom utbildningen och underlättar härmed  integrationen med ämnesstudierna och  innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen. Kursernas innehåll är anpassat efter grundlärarutbildningens speciella förutsättningar och behov gällande såväl professionens inriktning i allmänhet som för den  relevanta åldersgruppens verksamhet. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska förbereda studenterna för en yrkesverksamhet som sträcker sig även utanför det traditionella klassrummet. Innehållet i kärnan ska ge stöd för en vidare förståelse av lärarens uppdrag och yrkets villkor. Avslutningsvis genomför studenten ett eget vetenskapligt arbete, examensarbete, inom ett eller två av de ämnen som studerats. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

För tillträde till kurs för VFU och för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till VFU och examensarbete säkerställs av kursgivande institution. 

Omfattning

Programmets omfattning är 240 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c. Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6b).
Eller:
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 7,5 Grundnivå
H0047N Skolan och samhället: förr och nu 7,5 Grundnivå
P0054P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 1 7,5 Grundnivå
P0055P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 2 7,5 Grundnivå
U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget 15,0 Grundnivå
U7023P Läraruppdraget: skolutveckling och bedömning av lärande på vetenskaplig grund 15,0 Avancerad nivå

Verksamhetsförlagd utbildning: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0011P VFU 1, grundlärare 4-6 7,5 Grundnivå
U0016P VFU 2, grundlärare 4-6 7,5 Grundnivå
U7010P VFU 3, grundlärare 4-6 15,0 Avancerad nivå

Kurser inom ämne: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0003P Engelska för grundlärare 4-6, del 2 15,0 Grundnivå
N0002P Matematik för grundlärare 4-6, del 2 15,0 Grundnivå
S0062P Svenska 2 för grundlärare 4-6 15,0 Grundnivå
U0004S Engelska för grundlärare 4-6, del 1 15,0 Grundnivå
U0011S Svenska 1 för grundlärare 4-6 15,0 Grundnivå
U0019P Matematik för grundlärare 4-6, del 1 15,0 Grundnivå

Kurser inom ämne: Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U7014P Examensarbete i engelska, grundlärare 4-6 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7015P Examensarbete i naturorientering och teknik, grundlärare 4-6 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7016P Examensarbete i svenska, grundlärare 4-6 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7017P Examensarbete i matematik, grundlärare 4-6 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7018P Examensarbete i samhällsorientering, grundlärare 4-6 30,0 Avancerad nivå Valbar
U7019P Examensarbete i estetiska ämnen, grundlärare 4-6 30,0 Avancerad nivå Valbar

Kurser inom ämne: Val inom kurser i ämne: Alternativ 1: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0043G Musik för grundskolan åk. 4-6 30,0 Grundnivå Valbar

Eller

Kurser inom ämne: Val inom kurser i ämne: Alternativ 2: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0026P Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 15,0 Grundnivå Valbar
U0027P Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 1 15,0 Grundnivå Valbar

Eller

Kurser inom ämne: Val inom kurser i ämne: Alternativ 3: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
H0036N Sverige och Norden i världen, samhälle, natur och kultur 30,0 Grundnivå Valbar