Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Kompletterande Pedagogisk Utbildning

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Övergripande innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar 90 hp och relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Genom kombination av utbildningsvetenskapliga studier och verksamhetsförlagd utbildning erbjuds studenten möjligheter att utveckla och fördjupa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, samt värderingsförmåga och förhållningssätt i syfte att forma sin lärarprofession. I kurserna integreras ämnesdidaktik med målet att hos studenten skapa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till didaktisk teoribildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är fördelad över samtliga terminer, med progression i tre steg. VFU förläggs i huvudsak inom den verksamhet som examen är avsedd för. Under termin 1 respektive 2 genomförs två perioder om vardera 7,5 hp. Under den tredje terminen genomförs en VFU-period som omfattar 15 hp. Under VFU ges möjlighet att tillämpa och utveckla didaktiska och ämnesdidaktiska färdigheter, kommunikativ förmåga samt pedagogiskt förhållningssätt, i den verksamhet examen avser.

 

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:

-  skolväsendets historia, organisation och villkor samt värdegrunden i förskolan och skolan, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,

-  läroplansteori och didaktik,

-  vetenskapsteori och forskningsmetodik,

-  utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,

-  sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

-  uppföljning och analys av lärande och utveckling för arbete som förskollärare eller bedömning och betygssättning för arbete som lärare, och

-  utvärdering och utvecklingsarbete.

 

Dessa sju delar som utgör den utbildningsvetenskapliga kärnan relaterar såväl till kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, som till värderingsförmåga och förhållningssätt, och är upplagda i en progression över programmets gång. Under den första terminen erbjuds en grundläggande orientering, under den andra terminen erbjuds fördjupning, och under den tredje terminen erbjuds specialisering genom realiserandet av det ämnesdidaktiska examensarbetet. Programmet har inga obligatoriska sammankomster på campus. Seminarier, grupparbete och föreläsningar genomförs via videosamtalsverktyg och digitala resurser.

 

Upplägg av första terminen

Under den första terminen erbjuds studenten att skapa förståelse för grundläggande delar i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Skolans värdegrund – innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, inklusive barns rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling – sammankopplas till pedagogiskt förhållningssätt. Pedagogiskt förhållningssätt sammanknyts också till utveckling och lärande, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Vidare, introduceras grundläggande ämnesdidaktik inklusive metodik, samt betyg och bedömning.

Därutöver erbjuds studenten att skapa förståelse för skolväsendets villkor, organisation och historia, samt läroplansteori, i relation till olika pedagogisk-didaktiska perspektiv.

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen fokuseras förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska värderingarna och ett   jämställdhets-   och   jämlikhetsperspektiv   i   den   pedagogiska   verksamheten.

Upplägg av andra terminen

Under den andra terminen fördjupas studier i ämnesdidaktik, i pedagogisk-didaktiska perspektiv samt utbildningsvetenskapliga teoribildningar, i barns och ungdomars utveckling och lärande, behov och förutsättningar, och i bedömning, betygssättning och utvecklingssamtal. I relation till lärande och utveckling ges studenten möjlighet att utveckla förmåga att identifiera, och hur man i samverkan med andra, kan tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen fokuseras förmågan att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. Därutöver fokuseras självkännedom och empatisk förmåga, och förmågan att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin lärarprofession och sitt pedagogiska förhållningssätt.

 

Studenten ges också möjlighet att fördjupa sin kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder, och att fördjupa sig i relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att utvärdera och utveckla sin egen undervisning i anknytning till VFU-perioden.

 

För att antas till VFU2 respektive VFU3 måste föregående VFU-kurs, det vill säga VFU1 respektive VFU2, vara godkänd.

Upplägg av tredje terminen

Under den tredje terminen genomförs en 15 hp. lång VFU-period där studenten ges möjlighet att fördjupa sitt pedagogiska förhållningssätt för att göra bedömningar utifrån vetenskapliga och etiska aspekter, och därtill förankra sina förmågor till att skapa förutsättningar för, såväl som att tillvarata, elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling. Vidare ges möjlighet att tillämpa och fördjupa färdigheter i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik. Vidare fokuseras förmågan att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever, samt förmågan till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare.

 

Under den tredje terminen specialiserar sig studenten genom att göra ett examensarbete (15 hp). Genom examensarbetet ges möjlighet att fördjupa sin förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter och forskningsresultat för att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. 

Omfattning

Programmets omfattning är 90 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt för ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, om omfattningen är minst 60/45 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För ämneslärarexamen, gymnasiet minst ett undervisningsämne omfattande 120 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, filosofi, psykologi, dans, naturkunskap, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan), sociologi, pedagogik. Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett undervisningsämne kan ingå i examen, om omfattningen är minst 90 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 120 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Ämnesinriktningar med stor anställningsbarhet har högsta prioritet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0061P Utbildningsvetenskapliga perspektiv 1 15,0 Grundnivå
U7033P Utbildningsvetenskapliga perspektiv 3 15,0 Avancerad nivå
U7034P Utbildningsvetenskapliga perspektiv 4 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Självständig ämnesdidaktisk uppsats 15,0 Avancerad nivå
U0062P Utbildningsvetenskapliga perspektiv 2 7,5 Grundnivå
U7035P Verksamhetsförlagd utbildning 2 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Verksamhetsförlagd utbildning 3 15,0 Avancerad nivå
U0059P Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 Grundnivå