Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Kompletterande Pedagogisk Utbildning

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar 90 hp. Kurserna har ett innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket (exempelvis läroplansteori, bedömning och betygsättning, specialpedagogiska frågor, värdegrundsfrågor osv). I kurserna integreras ämnesdidaktik med målet att hos studenten skapa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till didaktisk teoribildning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår med en omfattning av totalt 30 hp och förläggs inom den verksamhet som examen är avsedd för. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

KPU leder till ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolan år 7-9, eller ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans år 7-9 ska minst 90 hp i något av undervisningsämnena angivna under Särskild behörighet ingå. Studenten skall inom ramen för ämnesstudierna ha fullgjort minst ett självständigt arbete om 15 hp. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans år 7-9, inom vilken ämnesstudier omfattar 90 eller 135 hp (90+45) avläggs på grundnivå. Observera att ämnena svenska, samhällskunskap, och musik alltid ska omfatta minst 90 hp. Omfattar ämnesstudier två av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller tre ämnen, vari ett eller två självständiga arbeten omfattande totalt 30 hp ingår, avläggs examen på avancerad nivå.

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska minst 120 hp i något av undervisningsämnena angivna under Särskild behörighet ingå. Studenten skall inom ramen för ämnesstudierna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ämneslärarexamen med ämnesstudier i ett ämne i en omfattning av 120 hp, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, avläggs på grundnivå. Omfattar ämnesstudierna 210-240 hp (120+90 eller 120+120 ), inkluderande ett eller två självständiga arbeten omfattande totalt 30 hp, avläggs examen på avancerad nivå. Observera att ämnena svenska, samhällskunskap, och musik alltid ska omfatta minst 120 hp. 

Omfattning

Programmets omfattning är 90 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt för ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, om omfattningen är minst 60/45 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För ämneslärarexamen, gymnasiet minst ett undervisningsämne omfattande 120 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, filosofi, psykologi, dans, naturkunskap, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan), sociologi, pedagogik. Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett undervisningsämne kan ingå i examen, om omfattningen är minst 90 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 120 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Ämnesinriktningar med stor anställningsbarhet har högsta prioritet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
P0051P Bedömning, betygsättning, utveckling, utvärdering och verksamhetsförlagd utbildning 30,0 Grundnivå
U0028P Utbildningshistoria, vetenskapsteori och didaktik 30,0 Grundnivå
U0029P Ungdomars utveckling och lärande ur ett didaktiskt perspektiv 30,0 Grundnivå