Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Specialpedagogprogrammet

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

I utbildningen studeras den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola, utvecklingen av det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsområdet samt forskning inom området. Utbildningen består av sammanlagt 90 högskolepoäng fördelade på åtta kurser som behandlar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt inom det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet. Ett inslag i programmets kurser är verksamhetsförlagda fältstudier. Kurserna under det första året syftar till att öka kunskapen om specialpedagogik som samhällsuppdrag, verksamhetsområde och social praktik samt om det specialpedagogiska forskningsfältet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Under utbildningens första år skall studenten även tillägna sig ett vetenskapligt tänkande. Kurserna i år 2 syftar till att fördjupa kunskaperna om specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner där samtal, handledning och kollegahandledning ingår. Under det andra året skall studenterna även tillägna sig fördjupade kunskaper om möjligheter, hinder och didaktiska utmaningar för alla elevers utveckling och lärande. Målet är att främja en kommunikativ lärmiljö för skolutveckling där interkulturalitet och ett inkluderande förhållningssätt utgör grunden. Under utbildningens andra år skall studenten även tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt tänkande. Det avslutande tredje året inleds med en vetenskapsteoretisk kurs, efter vilken studenterna förväntas ha förvärvat en mycket väl utvecklad förståelse för vetenskapsteori, metodologi och forskningsetik som utgör bas för genomförande av ett examensarbete med hög vetenskapsteoretisk och forskningsetisk kvalitet inom det specialpedagogiska området. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

Omfattning

Programmets omfattning är 90 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. För tillträde till utbildningen krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen, omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.

Urval

Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp: Grupp 1: Förskollärarexamen (25 %) Grupp 2: Grundlärarexamen (50 %) Grupp 3: Ämneslärarexamen eller yrkeslärarexamen (25 %). Om antal platser inte fylls i respektive urvalsgrupp fördelas platserna enligt följande: Från grupp 1 till grupp 2 - Från grupp 2 till grupp 3 - Från grupp 3 till grupp 2. Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S7003P Specialpedagogik som samhällsuppdrag - ideologi och forskningsfält 15,0 Avancerad nivå
S7004P Specialpedagogik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv 7,5 Avancerad nivå
S7005P Specialpedagogik som verksamhet och social praktik 7,5 Avancerad nivå
S7006P En främjande kommunikativ lärmiljö för skolutveckling 15,0 Avancerad nivå
S7007P Utveckling och lärande för alla - möjligheter och hinder 7,5 Avancerad nivå
S7008P Specialpedagogiska perspektiv på didaktiska utmaningar 7,5 Avancerad nivå
S7009P Vetenskapsteori, metodologi och forskningsetik inom det specialpedagogiska fältet 15,0 Avancerad nivå
S7010P Examensarbete i specialpedagogik 15,0 Avancerad nivå