Hoppa till innehållet
Du blir den resurs och det stöd som hjälper ungdomarna att utveckla en allsidig språkfärdighet.

Engelska

Publicerad: 31 mars 2011

Du som väljer att utbilda dig till ämneslärare i engelska har en viktig funktion att fylla. I en alltmer internationaliserad värld är goda språkkunskaper en angelägenhet för hela samhället och du blir den resurs och det stöd som hjälper ungdomarna att utveckla en allsidig språkfärdighet.

Vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik får du omfattande kunskaper inom din valda inriktning. Studierna är organiserade i tre huvuddelar: utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), ämnet engelska samt ytterligare ett ämne. Du får också kontinuerligt under din utbildning tillfälle att sätta dina teoretiska kunskaper i praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Inom ämnet engelska ingår följande ämnesområden:

  • Ämnesdidaktik. Här får du kunskap om olika teorier om språkinlärning och hur dessa kan tillämpas i klassrummet för att möjliggöra ett så positivt inlärningsklimat som möjligt för dina elever.
  • Språkteori. Denna rubrik omfattar ett smörgåsbord av ämnen, såsom grammatik, lingvistik, översättning och språkhistoria. Du får omfattande träning i de olika ämnena och fördjupade kunskaper om språk i allmänhet men engelska i synnerhet.
  • Litteratur. I litteraturämnet får du bekanta dig – eller kanske återknyta bekantskapen – med många klassiker, men också med den moderna engelskspråkiga litteraturen. Du får också tillfälle att reflektera över hur texter av olika slag kan användas på bästa sätt i klassrummet för att främja dina elevers språkutveckling.
  • Kultur. Inom detta moment får du fördjupade insikter om ”engelskorna” i världen – det finns så mycket mer än bara brittisk och amerikansk engelska – och om de olika delar av världen där engelska antingen är förstaspråk eller har en officiellt erkänd status.  
  • Muntlig och skriftlig språkfärdighet. För att kunna hjälpa dina elever på bästa sätt behöver du förutom solida teoretiska kunskaper i och om engelska också en mycket god språkbehärskning, såväl muntligt som skriftligt. Detta övas kontinuerligt under hela din utbildning.
  • Vetenskaplig uppsats. I slutet av din utbildning till ämneslärare i engelska ska du tillämpa alla de kunskaper du förvärvat i skrivandet av en ämnesdidaktisk uppsats på engelska. Här får du möjlighet att presentera en studie av eget val där du visar förtrogenhet med språkinlärningsteorier kombinerat med didaktiska insikter.

Utbildningen till ämneslärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av grundliga ämneskunskaper.

Kombinera engelska med något av följande ämnen