Hoppa till innehållet
Historia, ämneslärare

Historia

Publicerad: 3 maj 2011

Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. All mänsklig verksamhet har en historisk dimension och nutida företeelser blir därför ett led i ett historiskt skeende.

Som lärare i historia är din uppgift att ge eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid och få perspektiv på framtiden. Detta gör du genom att hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhällsförändringar, såsom framväxten av nya samhällen och kulturer. Historieämnets betydelse har ökat, vilket avspeglar sig i att ämnet blivit ett kärnämne i gymnasieskolan med Gy2011. Detta tryggar en fortsatt efterfrågan på historielärare.

Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa identiteter. Människors möjligheter och val inför framtiden är därför beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Som lärare i historia skall du därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för hur och i vilka historiska sammanhang olika människor och grupper använt historia. Du skall också ge eleverna möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för deras egen och andras identitets- och verklighetsuppfattning.

Historien har präglats av aktiva ingripanden och skeenden, konflikter och spänningar som påverkat utvecklingen i olika avseenden. I ämnet ryms en mångfacetterad bild av skeenden och händelser. I den bilden ingår de sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och maktförskjutningar inom och mellan länder. Detta gäller inte minst historiens mörka och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Också vår tids historia, med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig, hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.

Du kommer vidare att ta del av aktuella teorier, metoder och resultat inom historisk forskning och ämnesdidaktik. 

Kombinera historia med något av följande ämnen