Hoppa till innehållet

Matematik

Publicerad: 26 april 2011

Matematik (av grekiska máthema, "vetenskap") är läran om abstrakta kvantiteter, strukturer och mönster. Matematiken består av metoder för att beskriva och analysera abstrakta samband och kunskap i form av redan härledda resultat. Utbildningen i matematik syftar till att den studerande ska förstå matematiken som system och verktyg. Matematiken som system omfattar begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer samt hur dessa har utvecklats inom olika matematiska områden. Matematiken som verktyg omfattar hur den används för att till exempel beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden.

För att kunna ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter av matematik samt stimulera varje elevs matematiska utveckling behöver läraren kunskap och kompetens i såväl ämne som ämnesdidaktik. Som blivande matematiklärare förväntas studenterna utveckla det egna kunnandet i relevanta matematikområden för att i sin kommande yrkesroll kunna möta och utmana elever i deras utforskande av matematiken. Utbildningen i matematik syftar även till att ge goda kunskaper om hur lärandemiljön kan främja elevers kunskapsutveckling i matematik, särskilt hur lek, spel och andra aktiviteter kan användas som pedagogiska verktyg för grundläggande matematikinlärning i skolan.

Matematikdidaktiken integreras i kurserna och omfattar teorier och empiriska studier om elevers matematiska tänkande och resonemang samt hur alla elevers matematiska begreppsutveckling och lärande kan stimuleras. Läroplan/kursplan, olika typer av läromedel (även digitala) samt former av bedömning behandlas också för att på bästa sätt förbereda studenterna för det kommande yrket som lärare. Didaktik sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrum och andra miljöer. Det kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar skolans undervisning och dess innehåll. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Kombinera matematik med ett av följande ämnen