Hoppa till innehållet
Ämneslärare svenska

Svenska

Publicerad: 31 mars 2011

Utbildningen i svenska genomsyras av synen på språk som ett verktyg för identitet, kommunikation och lärande.

Som lärare i svenska måste du ha en god inblick i och en förståelse för ungdomskulturen. I utbildningen i svenska övar du dig därför att kritiskt granska och analysera olika mediala och ungdomskulturella yttringar. Till grund för detta ligger bland annat skönlitteratur för unga läsare, film och TV, virtuella texter, datorspel, musiktexter och fan-fiction. Du kommer också att studera multietniskt ungdomsspråk, samtalets och gruppspråkets identitetsskapande funktion under ungdomsåren, liksom hur språk speglar attityder och olika maktförhållanden.

Som lärare i svenska kommer du att vägleda ungdomar i kompetensen att läsa, analysera, tolka och använda texter. Studiet av såväl skönlitterära texter som sakprosatexter är därför en bärande del av utbildningen i svenska. I utbildningen stiftar du bekantskap med aktuell teoribildning inom litteraturvetenskap och språkvetenskap. Med utgångspunkt i en mängd olika textgenrer övar du dig att analysera text utifrån olika perspektiv och att problematisera texters funktion i samhälle och kultur.

Som lärare i svenska kommer du att vägleda ungdomar i deras språkutveckling, textkompetens och kompetenserna att samtala, tala och skriva. Du behöver därför känna trygghet i din egen språkutövning, ha en god förståelse för hur språk fungerar i olika situationer och kunna analysera språk. Din egen språkliga kompetens övar du fortlöpande under utbildningen genom att skriva, tala och samtala. Aktuell språkvårds- och språkriktighetsdebatt utgör grunden för att problematisera frågan om funktionellt språk. Kompetensen att analysera språk övar du upp genom studier i grammatik och genom att praktiskt öva dig att analysera bland annat elevtexter.

Den svenska skolan är mångkulturell. Utbildningen i svenska innehåller därför frågor om kulturella möten genom språk och litteratur, tvåspråkighet och vad det innebär att lära sig och att utveckla svenska som ett andraspråk.

De didaktiska aspekterna på svenskämnet genomsyrar hela utbildningen. Du kommer att ta del av aktuella teorier, metoder och resultat inom såväl svenskämnesdidaktiken som litteraturdidaktiken och språkdidaktiken. Du får möjlighet att omsätta kunskaperna i teori och metod genom övningar i att planera lektioner, skriva instruktioner och studiehandledningar och problematisera ämnesinnehåll i relation till en praktisk lärandesituation. Svenskämnets didaktik omfattar även läroplansteori, betygsättning och handlings- och utvecklingsplaner. I ett avslutande vetenskapligt arbete på avancerad nivå kommer du att fördjupa dig inom ett problemområde inom svenskämnet.

Kombinera svenska med ett av följande ämnen