Toppbild lärare ämnes 7-9

Ämneslärare - inriktning mot grundskolan årskurs 7-9

270 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Den här utbildningen ges för närvarande inte.

I lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet erbjuds merparten av undervisningen i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet och du får möta ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din kommande lärarroll. Du möter lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar, samtidigt som du i teori och praktik möter lärare med stort yrkesmässigt kunnande och erfarenhet.  

Utbildningen innebär förutom ämnesstudier även studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattande ett års studier. Inom den behandlas viktiga kunskaper för lärare, som exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori.

Praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande totalt en termin, ingår som en obligatorisk del i utbildningen. Den första VFU-perioden genomförs tidigt i utbildningen och ger dig möjlighet att pröva arbetet i skola tillsammans med erfarna lärare. Den tredje och sista VFU-perioden genomförs under den senare delen av utbildningen. Luleå tekniska universitet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med skolor i närliggande kommuner, vilket möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Studietiden är nio terminer. Efter avlagd examen kan du arbeta i grundskolans år 7-9. Behovet av utbildade lärare varierar nationellt och regionalt. För dig som har matematik-fysik-teknik som inriktning är arbetsmarknaden mycket god.

Mer om utbildningen, se www. ltu.se/larare

Inriktningar

De ämneskombinationer som erbjuds är matematik-fysik-teknik och samhällskunskap-historia-engelska.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär