Mer om utbildningen

Vid Luleå tekniska universitet, LTU, erbjuds utbildning i ämnena; matematik, fysik, teknik, historia, samhällskunskap, musik, svenska och engelska. Från höstterminen 2013 erbjuds utbildning i följande två kombinationer Matematik – Fysik – Teknik och Samhällskunskap – Historia – Engelska. Från höstterminen 2014 erbjuds ytterligare kombinationer.

I lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet erbjuds merparten av undervisningen i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet och du får möta ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din kommande lärarroll. Du möter lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar, samtidigt som du i teori och praktik möter lärare med stort yrkesmässigt kunnande och erfarenhet.

Utbildningen innebär förutom ämnesstudier även studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattande ett års studier. Inom den behandlas viktiga kunskaper för lärare, som exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori.

Praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande totalt en termin, ingår som en obligatorisk del i utbildningen. Den första VFU-perioden genomförs tidigt i utbildningen och ger dig möjlighet att pröva arbetet i skola tillsammans med erfarna lärare. Den tredje och sista VFU-perioden genomförs under den senare delen av utbildningen. Luleå tekniska universitet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med skolor i närliggande kommuner, vilket möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Studietiden är nio terminer. Efter avlagd examen kan du arbeta i grundskolans år 7-9. Behovet av utbildade lärare varierar nationellt och regionalt. För dig som har matematik-fysik-teknik som inriktning är arbetsmarknaden mycket god.

Efter avslutad lärarutbildning finns möjligheter till breddning och fördjupning inom utbildningens ämnen via fristående kurser. Universitetet bedriver också en masterutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området. Även utbildningar på forskarnivå inom såväl det didaktiska som det ämnesteoretiska området ges.

Från den 1 juli 2011 ska, för att kunna ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, nyexaminerade lärare och förskollärare genomgå en introduktionsperiod på minst ett år med stöd av mentor.

För ytterligare information, kontakta studievägledaren för lärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet