Obligatoriska kurser
Ämneslärare - inriktning mot grundskolan årskurs 7-9

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning där teoretiska studier kombineras med praktisk och beprövad erfarenhet i en tydlig progression, där målet är att utveckla den blivande lärarens förmåga att reflektera kring kunskaper och lärande; sitt eget såväl som framtida elevers. Utbildningen till ämneslärare i grundskolans år 7-9 innebär därför såväl studier inom tre valda ämnen (för möjliga kombinationer, se högskoleförordningen), som studier inom det som benämns utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), där exempelvis etik, konflikthantering och läroplansteori ingår. Kurserna i UVK är fördelade över större delen av utbildningen och ska ge den studerande god förståelse för ämneslärarens uppdrag och villkor i grundskolan. Utbildningens teoretiska del integrerar ämnesstudier och didaktik men den studerande genomför också regelbundet under hela studietiden verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga perioder av utbildning under handledning i gymnasieskolan i en omfattning av 30 högskolepoäng (en termin). Utbildningen avslutas med att studenten genomför ett vetenskapligt arbete examensarbete på avancerad nivå inom sitt fördjupningsämne.

 

Omfattning

Programmets omfattning är 270 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 7,5 Grundnivå
H0047N Skolan och samhället: förr och nu 7,5 Grundnivå
P0056P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 1 7,5 Grundnivå
P0057P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 2 7,5 Grundnivå
U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget 15,0 Grundnivå
U7023P Läraruppdraget: skolutveckling och bedömning av lärande på vetenskaplig grund 15,0 Avancerad nivå

verksamhetsförlagd utbildning: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0010P VFU 1 - Ämneslärare 7,5 Grundnivå
U0020P VFU 2, ämneslärare 7,5 Grundnivå
U7011P VFU 3, ämneslärare 15,0 Avancerad nivå