Hoppa till innehållet
Program på Luleå tekniska universitet

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng)

120-300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Du kan söka senare del av program om du vill byta utbildningsprogram:
-  inom LTU
-  om du studerar på annan ort och vill fortsätta motsvarande programstudier vid LTU.*
-  om du vill komplettera en generell examen/ingenjörsexamen med  t ex civilingenjörsexamen.
-  om du har påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti
-  om du har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna
-  en studietid om minst 2 terminer ska återstå till examen

Du kan söka senare del av program om det finns lediga platser till utbildningsprogrammet som du är intresserad av.

Det gäller för dig som studerar på LTU eller har läst vid på ett annat lärosäte och har motsvarande kunskaper.

Bilagan/bilagorna är obligatorisk för alla som ansöker till senare del av program. Har du sökt till mer än ett program måste du fylla i en bilaga för varje program.  Bilagan laddas upp på Antagning.se senast sista anmälningsdag.

Har du läst motsvarande kurser vid annat lärosäte, ska kursplaner och litteraturlista laddas upp på Antagning.se senast sista anmälningsdag.

Det är viktigt att du kontrollerar att kurserna är avslutade och inrapporterade i Ladok med slutbetyg, senast sista ansökningsdag. Har du utländska akademiska meriter måste fullständiga resultatintyg (Transcript of record) bifogas tillsammans med kursplanerna och litteraturlista. Kurserna ska vara avslutade med godkänt resultat och vara lästa vid ett internationellt erkänt lärosäte.

Till civilingenjörsprogrammen kan du söka tidigast till termin 3. Till övriga program kan du söka till termin 2 eller högre. En studietid om minst 2 terminer måste återstå till examen.

Du ska uppfylla den grundläggande och särskilda behörighet som gäller för tillträde till utbildnings-programmet som du ansöker till.

Behörighet och urval termin 2:

Termin 1 kurser ska vara inrapporterade och avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista anmälningsdag till det program du ansöker till. Vid konkurrens sker urvalet på ditt meritvärde, som inte får var lägre än den som var sist antagen föregående termin.

Behörighet och urval termin 3 och senare:

Godkänt resultat på kurser från termin 1 till det program du ansöker till samt minst 75% godkända kurser från övriga terminer. Urvalet grundas på avklarade högskolepoäng som är registrerade fram till sista anmälningsdag.

En fullständig ansökan är en förutsättning för att vi ska kunna göra en bedömning av dina meriter.   

Inriktning

Inriktning: Civilingenjör Teknisk design

Utbildningen för dig som vill vara med och utveckla och utforma de produkter och arbetsplatser som kommer att utgöra en ytterst viktig del av vårt framtida samhälle. Karaktäristiskt för utbildningen är samspelet mellan människa och teknik, kopplingen till näringslivet samt profileringen mot ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Inriktning: Civilingenjör Industriell ekonomi

Industriell ekonomi är programmet för dig som är intresserad av teknik, ekonomi och management och vill arbeta med utvecklingsarbete eller planering och ledning i företag och andra organisationer. Civilingenjörer som examinerats under senare år arbetar exempelvis som affärsutvecklare, produktionsledare, produktchef, systemutvecklare, kvalitetsingenjör, logistikchef och företagsledare

Inriktning: Musik, konstnärlig kandidat

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta som musiker och som ser fördelarna med att få din musikerutbildning i en unik och kreativ samproduktionsmiljö som Musikhögskolan i Piteå erbjuder! En konstnärlig kandidatexamen ger dig behörighet för fortsatta studier på masternivå.Kandidatutbildningen i musik är treårig och hit kan du söka efter avslutade studier på gymnasium eller folkhögskola. Vi ger kandidatutbildning med följande inriktningar: Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Rockmusiker, Studiomusiker och Kyrkomusiker.

Inriktning: Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare fyller en allt viktigare roll på fastighetsmarknaden och detta innebär att kraven på en kvalificerad mäklarutbildning har ökat. På Luleå tekniska universitet har vi därför satsat på en utbildning som möter dessa krav.

Inriktning: Ekonomie, kandidat

Ekonomie kandidat utbildningen vid Luleå tekniska universitet riktar sig till dig som vill vara med och utveckla svenskt näringsliv. Vi har examinerat ekonomer i mer än trettio år. Tidigare studenter såväl som de företag som anställt våra studenter ger vår utbildning högt betyg. I Luleå har du också möjlighet att fortsätta din ekonomutbildning på avancerad nivå.


Inriktning: Civilingenjör Hållbar energiteknik

Det här är en utbildning för dig som vill vara med och påverka framtiden. Dagens energianvändning måste förändras. Programmet Hållbar energiteknik ger dig de nödvändiga metoderna och verktygen. Med ändrade konsumtionsmönster, smartare energianvändning och nya tekniklösningar kan dagens situation ändras i positiv riktning.

Inriktning: Högskoleingenjör Datateknik

Om du vill utveckla morgondagens datorbaserade system med ny teknik - då ska du läsa högskoleingenjörsutbildningen i datateknik.

Inriktning: Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering

Datorspelsprogrammering är utbildningen för dig som vill arbeta i den spännande datorspelsbranschen. Här utbildas du till dataingenjör med expertis inom spelprogrammering och förbereder dig för en internationell arbetsmarknad då utbildningen ges helt på engelska.

Inriktning: Civilekonom

Luleå tekniska universitet är ett av de universitet som har rätten att utfärda civilekonomexamen. Utbildningen är fyraårig och du får möjlighet att prova på olika ekonomiämnen utan att från start låsa dig vid en specifik inriktning eller arbetsmarknad.

Inriktning: Statsvetenskap, kandidat

Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred offentlig och privat arbetsmarknad, såväl i Sverige som utomlands.

Inriktning: Grafisk design, konstnärlig kandidat

Grafisk design är en utbildning där det kreativa skapandet står i fokus. Du arbetar med typografi, bild och språk – både analogt och digitalt. Genom teori, praktik och egen reflektion utforskar du, och lär dig, hur framgångsrik interaktion och kommunikation uppnås.

Inriktning: Sociologi, kandidat

Sociologi är vetenskapen om hur samhälle, grupper och individer samspelar med en ömsesdigt påverkan och vilka konsekvenser detta har för människor. Sociologer studerar hur hela samhällen fungerar (makrostudier), tex globalisering, hur olika institutioner fungerar (mesostudier) tex utbildningssystem och organisationer samt hur grupper fungerar (mikrostudier) tex arbets/kamratgrupper.

Inriktning: Civilingenjör Naturresursteknik

Välj inriktning mot Malm och mineral eller Miljö och vatten. Fältövningar, studieresor och praktik ingår i utbildningen. Malm och mineral är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige där du lär dig hur man hittar värdefulla malmer och mineraler. På inriktning Miljö och vatten får du kunskap om vatten i naturen och samhället, om avfallshantering, och hur miljöproblem uppstår och kan åtgärdas.

Inriktning: Civilingenjör Maskinteknik

Maskinteknikprogrammet (M) är en utbildning vars bredd gör att våra civilingenjörer återfinns inom många olika yrken och ledande befattningar i både näringsliv och samhälle. Civilingenjören i maskinteknik från Luleå är väl förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter med utveckling av produkter och processer för innovativa företag/industrier.

Inriktning: Digital tjänsteutveckling, kandidat

Vill du vara med och designa digitala tjänster för framtidens samhälle? Området växer och fler experter behövs. Denna tvärvetenskapliga utbildning har ett nära samarbete med näringslivet. Det ger dig erfarenhet från verkliga projekt och viktiga nätverk inför framtiden. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av design, teknik och ekonomi eller är verksam inom tjänsteområdet.

Inriktning: Internationell ekonomi, kandidat

För dig som vill arbeta i affärsverksamhet med internationella kontakter och i internationella miljöer. Internationell kompetens efterfrågas alltmer bland arbetsgivare och den internationella ekonomutbildningen öppnar möjligheter till spännande och utvecklande arbeten i Sverige eller i andra länder. Speciellt för denna utbildning är att du vanligen studerar utomlands under en termin.

Inriktning: Systemvetenskap, kandidat

Vill du vara med och påverka framtidens IT-system? Som systemvetare får du arbeta med att utveckla, införa och förbättra informations- och kommunikationssystem i ett samspel mellan verksamhet, människa och teknik. Utbildningen ges både på campus och distans.

Inriktning: Civilingenjör Internationell materialteknik (EEIGM)

Du får en svensk och en fransk civilingenjörsexamen i materialteknik där fyra europeiska universitet garanterar din utbildning. I alla moderna industrier runt om i världen ställer man allt större krav på olika materials egenskaper, antingen det gäller rymd- och flygindustri, medicinska implantat eller livsmedelsförpackningar.

Inriktning: Civilingenjör Tillämpad artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) kombinerar kunskap från datavetenskap, neurovetenskap och hjärnförståelse. Kunskap inom AI-området blir allt viktigare för många olika branscher, målet är att utveckla självlärande intelligenta system som löser verkliga problem.

Inriktning: Datornätverk

Utbildningen inom datornätverk finns för dig som vill bli en kvalificerad nätverkstekniker och arbeta praktiskt med att installera, konfigurera och övervaka både nätverk och servrar. Den snabba utbyggnaden av fasta och mobila datornätverk för krävande tillämpningar som multimedia, musik, video och onlinespel kräver specialutbildade nätverkstekniker med mångsidig kompetens.

Inriktning: Psykologi, kandidat

Psykologi är vetenskapen om hur våra tankar, känslor och beteenden påverkar, och påverkas, av såväl vår sociala som vår fysiska omgivning.

Inriktning: Civilingenjör Datateknik

Lär dig avancerad, flexibel och datorbaserad systemdesign och få praktiska erfarenheter sammanvävda med djup teoretisk problemförståelse - läs civilingenjörsutbildningen i datateknik.

Inriktning: Ljudteknik, kandidat

Utbildningen ges på LTU i Piteå och är landets mest kända universitetsutbildning i ljudteknik. Den bedrivs i specialbyggda lokaler för produktion av musik, TV och radio där du kan lära dig att göra ljudproduktioner med hjälp av professionell utrustning, ofta i samarbete med studenter inom musik- och medieutbildningarna.

Inriktning: Högskoleingenjör Elkraftteknik

Utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system! Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi samt utvecklingen av eldrivna fordon bidrar till den goda arbetsmarknaden för elkraftingenjören. Programmet bygger på ett nära samarbete med elkraftbranschen.

Inriktning: Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

Civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik och elektroteknik kombinerar den klassiska utbildningen i Teknisk fysik med den traditionella Elektroteknikutbildningen. Din framtida arbetsmarknad finner du inom t.ex. automations eller fordonsindustrin. I utbildningen får du en djup teoretisk bas som vävs samman med praktisk kunskap för att möta morgondagens krav inom industri, samhälle och akademi.

Inriktning: Högskoleingenjör Teknisk design

Forma framtiden - lär dig designa framtidens produkter eller arbetsplatser och anpassa dem till människans förutsättningar och behov. Teknisk design ser till helheten och sätter människan i centrum. Samspelet mellan människa och teknik, kopplingen till näringslivet och profileringen mot ekologisk hållbarhet sätter sin prägel på programmet

Inriktning: Civilingenjör Rymdteknik

Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik är till för dig som vill forska eller utveckla ny teknik inom rymd och flygområdet. Kanske kommer du att bygga satelliter, studera jordens klimat, utforska solsystemet eller utveckla nya satellitinstrument. Rymdteknikutveckling och rymdforskning bedrivs ofta i en spännande internationell miljö och många studenter gör sitt examensarbete utomlands.

Inriktning: Rättsvetenskap, kandidat

Juridik (rättsvetenskap) brukar beskrivas som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Rättsreglerna kan sägas ha två funktioner. Den ena är att lösa konflikter i enskilda fall, den andra är att styra samhällsutvecklingen i en politiskt önskad riktning, t.ex. så att man motverkar brott och främjar en hållbar utveckling av naturresurserna.

Välj inriktning

Anmälan
Senare del Civilingenjör Tillämpad artificiell intelligens 300 hp - för dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89789
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering 180 hp - för dig som läst minst termin 1,
Skellefteå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Skellefteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-89741
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del Statsvetenskap, kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89781
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 . I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89770
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89784
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89785
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik 300 hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89786
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Industriell ekonomi 300 Hp - för dig som läst minst termin1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89787
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89788
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89716
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89721
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89737
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Teknisk design, 300 Hp - för dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89738
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89739
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1.,
Skellefteå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89783
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Digitial tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89774
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Ekonomie, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89771
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Fastighetsmäklare 120 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89773
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Grafisk design, konstnärlig kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89775
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89740
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1.,
Skellefteå, Distans, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89742
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89743
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89772
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Ljudteknik, kandidat 180 Hp - För dig som läst minst termin 1.,
Piteå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89776
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Piteå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89777
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89778
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89779
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89780
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Anmälan
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - För dig som läst minst termin 1.,
Luleå, Normal, Våren 2023

Startdatum 2023-01-16, v.03 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89782
2022-10-17

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program som ska vara avslutade i Ladok med slutbetyg senast sista ansökningsdag. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urvalet grundas på betyg eller högskolepoäng

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.