Utbwebben - defaultbild för program swe

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng)

120-300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

.

Utbildningens innehåll

Du kan söka senare del av program om du vill byta utbildningsprogram:
-  inom LTU
-  om du studerar på annan ort och vill fortsätta motsvarande programstudier vid LTU.*
-  om du vill komplettera en generell examen/ingenjörsexamen med  t ex civilingenjörsexamen.
-  om du har påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti
-  om du har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna
-  en studietid om minst 2 terminer ska återstå till examen

* Du som har meriter från annat lärosäte ska alltid bifoga: 
  Bilaga där du anger vilket program du vill söka till. 
Bilagan hittar du under rubriken "Bilaga till anmälan" i vänster meny.
 Du ska även skicka in kursplaner och litteraturlista över samtliga kurser du vill ska ingå i bedömningen av behörighet till det program du söker. Kursplaner ska laddas upp i sin helhet. Dokument med länkar godtas ej. Har du läst din utbildning utomlands ska du även bifoga ett officiellt transcript från universitetet (se vad som gäller på universityadmissions.se). Dessa handlingar ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista anmälningsdag. Ansökan som ej är komplett kommer vi inte att behandla.  
 
Dokumenten ska laddas upp via antagning.se senast sista anmälningsdag. Ladda upp så här: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/


 Behörighet:
Till civilingnjörsprogrammen kan du söka till tidigast termin 3 .Till övriga program kan du söka till termin 2 och högre.
 Du måste ha godkända och slutförda resultat på alla kurser från termin 1 på den utbildning här på LTU som du vill byta till. 

Urval termin 2: 
Vid konkurrens sker urvalet på ditt jämförelsetal från gymnasiebetyget. Gymnasiebetygets meritpoäng får inte vara lägre än den sist antagnes meritpoäng föregående termin. 

Behörighet till termin 3 och senare: 
Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt minst 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval termin 3 eller senare:  
Görs utifrån avklarade högskolepoäng som är registrerade fram till sista anmälningsdag.

Inriktning

Inriktning: Civilingenjör Teknisk design

Utbildningen för dig som vill vara med och utveckla och utforma de produkter och arbetsplatser som kommer att utgöra en ytterst viktig del av vårt framtida samhälle. Karaktäristiskt för utbildningen är samspelet mellan människa och teknik, kopplingen till näringslivet samt profileringen mot ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Inriktning: Musik, konstnärlig kandidat

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta som musiker och som ser fördelarna med att få din musikerutbildning i en unik och kreativ samproduktionsmiljö som Musikhögskolan i Piteå erbjuder! En konstnärlig kandidatexamen ger dig behörighet för fortsatta studier på masternivå.Kandidatutbildningen i musik är treårig och hit kan du söka efter avslutade studier på gymnasium eller folkhögskola. Vi ger kandidatutbildning med följande inriktningar: Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Rockmusiker, Studiomusiker och Kyrkomusiker.

Inriktning: Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare fyller en allt viktigare roll på fastighetsmarknaden och detta innebär att kraven på en kvalificerad mäklarutbildning har ökat. På Luleå tekniska universitet har vi därför satsat på en utbildning som möter dessa krav.

Inriktning: Ekonomie, kandidat

Ekonomie kandidat utbildningen vid Luleå tekniska universitet riktar sig till dig som vill vara med och utveckla svenskt näringsliv. Vi har examinerat ekonomer i mer än trettio år. Tidigare studenter såväl som de företag som anställt våra studenter ger vår utbildning högt betyg. I Luleå har du också möjlighet att fortsätta din ekonomutbildning på avancerad nivå.


Inriktning: Civilingenjör Hållbar energiteknik

Det här är en utbildning för dig som vill vara med och påverka framtiden. Dagens energianvändning måste förändras. Programmet Hållbar energiteknik ger dig de nödvändiga metoderna och verktygen. Med ändrade konsumtionsmönster, smartare energianvändning och nya tekniklösningar kan dagens situation ändras i positiv riktning.

Inriktning: Högskoleingenjör Datateknik

Om du vill utveckla morgondagens datorbaserade system med ny teknik - då ska du läsa högskoleingenjörsutbildningen i datateknik.

Inriktning: Högskoleingenjör Energiteknik

Det finns ett globalt intresse för energianvändning och hållbar energiteknik. Utbildningen till energiingenjör förbereder dig för att kunna arbeta med att utveckla nya energilösningar, drift av energianläggningar och energieffektivisering.

Inriktning: Civilekonom

Luleå tekniska universitet är ett av de universitet som har rätten att utfärda civilekonomexamen. Utbildningen är fyraårig och du får möjlighet att prova på olika ekonomiämnen utan att från start låsa dig vid en specifik inriktning eller arbetsmarknad.

Inriktning: Civilingenjör - Öppen ingång

Programval för dig som läser Öppen ingång termin 2 (sista terminen).

När du anmäler dig på antagning.se väljer du i listan på anmälningsalternativet det Civilingenjörsprogram du vill gå.

Anmälan gör du senast 15/4 till ditt programval för att din garantiplats ska gälla.

Kom ihåg att du måste tacka JA till din plats senast 29 juli.

Har du frågor kring din ansökan kontakta Antagningen vid LTU tel: 0920-49 20 00 eller e-post: antagningen@ltu.se.

Inriktning: Statsvetenskap, kandidat

Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred offentlig och privat arbetsmarknad, såväl i Sverige som utomlands.

Inriktning: Sociologi, kandidat

Sociologi är vetenskapen om hur samhälle, grupper och individer samspelar med en ömsesdigt påverkan och vilka konsekvenser detta har för människor. Sociologer studerar hur hela samhällen fungerar (makrostudier), tex globalisering, hur olika institutioner fungerar (mesostudier) tex utbildningssystem och organisationer samt hur grupper fungerar (mikrostudier) tex arbets/kamratgrupper.

Inriktning: Civilingenjör Naturresursteknik

Välj inriktning mot Malm och mineral eller Miljö och vatten. Fältövningar, studieresor och praktik ingår i utbildningen. Malm och mineral är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige där du lär dig hur man hittar värdefulla malmer och mineraler. På inriktning Miljö och vatten får du kunskap om vatten i naturen och samhället, om avfallshantering, och hur miljöproblem uppstår och kan åtgärdas.

Inriktning: Högskoleingenjör Datorspelsutveckling

.Datorspelsindustrin fortsätter att växa. i Sverige har spelförsäljningen mer än fördubblats sedan 2000 och omsatte 2009 drygt 2,8 miljarder kronor. Spelföretagen behöver skickliga dataingenjörer och civilingenjörer med specialkunskap inom spelutveckling. Utbildningen förbereder dig inte enbart för spelbranschen utan som spelutvecklare kommer du att kunna jobba inom andra delar av IT-branschen.

Inriktning: Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de dagliga aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. Detta görs genom matchning av personens förmåga med uppgifters krav och omgivningens påverkan. Åtgärder kan vara att anpassa personens sätt att utföra aktiviteter, träna in hjälpmedel, anpassa bostaden och arbetsplatsen mm.

Inriktning: Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri

Utbildningen till Bergsskoletekniker omfattar 120 högskolepoäng. Den ger den generella kompetens som efterfrågas för kvalificerade arbeten i industrin.

Inriktning: Civilingenjör Maskinteknik

Maskinteknikprogrammet (M) är en utbildning vars bredd gör att våra civilingenjörer återfinns inom många olika yrken och ledande befattningar i både näringsliv och samhälle. Civilingenjören i maskinteknik från Luleå är väl förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter med utveckling av produkter och processer för innovativa företag/industrier.

Inriktning: Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri

Bergteknk är idag en expansiv bransch. Det pågår flera stora projekt både inom bergbyggnadsbranschen och inom gruvindustrin. Prognosen för framtida tillväxt är god. Utbildningen till Bergsskoletekniker omfattar 120 högskolepoäng. Den ger den generella kompetens som efterfrågas för kvalificerade arbeten inom branschen.

Inriktning: Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi

Materialteknik och metallurgi är idag en expansiv bransch. Behovet av att anställa nya ingenjörer är stort enligt näringslivets egna prognoser. Bergsskolans högskoleingenjörsprogram har lång tradition och förmedlar breda kunskaper. Denna högskoleingenjörsutbildning ger även behörighet till fördjupade studier på masternivå vid Luleå tekniska universitet.

Inriktning: Fysioterapeut

Sjukgymnast är ett självständigt och spännande yrke med många valmöjligheter för dig som vill arbeta med människor och deras hälsa. Du arbetar med människans rörelseförmåga och fysiska aktivitet i alla åldrar, för att främja hälsa och förebygga ohälsa, men också för att hjälpa personer som drabbats av störningar i rörelseförmågan på grund av skador eller sjukdomar.

Inriktning: Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik

Bergteknik är idag en expansiv bransch. Det pågår flera stora projekt både inom bergbyggnadsbranschen och inom gruvindustrin. Prognosen för framtida tillväxt är god. Bergsskolans högskoleingenjörsprogram har lång tradition och förmedlar breda kunskaper. Denna högskoleingenjörsutbildning ger även behörighet till fördjupade studier på masternivå vid Luleå tekniska universitet.

Inriktning: Digital tjänsteutveckling, kandidat

Vill du vara med och designa digitala tjänster för framtidens samhälle? Området växer och fler experter behövs. Denna tvärvetenskapliga utbildning har ett nära samarbete med näringslivet. Det ger dig erfarenhet från verkliga projekt och viktiga nätverk inför framtiden. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av design, teknik och ekonomi eller är verksam inom tjänsteområdet.

Inriktning: Internationell ekonomi, kandidat

För dig som vill arbeta i affärsverksamhet med internationella kontakter och i internationella miljöer. Internationell kompetens efterfrågas alltmer bland arbetsgivare och den internationella ekonomutbildningen öppnar möjligheter till spännande och utvecklande arbeten i Sverige eller i andra länder. Speciellt för denna utbildning är att du vanligen studerar utomlands under en termin.

Inriktning: Sjuksköterska

För dig som vill arbeta med människor och människors hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till att få ett intressant och omväxlande yrke. Få yrken har möjligheten att erbjuda en sådan bredd och så många karriärvägar som sjuksköterskeyrket. Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt, start hösttermin eller på distans, start vårtermin.

Inriktning: Systemvetenskap, kandidat

Vill du vara med och påverka framtidens IT-system? Som systemvetare får du arbeta med att utveckla, införa och förbättra informations- och kommunikationssystem i ett samspel mellan verksamhet, människa och teknik. Utbildningen ges både på campus och distans.

Inriktning: Röntgensjuksköterska

Utbildningen till röntgensjuksköterska passar dig som är intresserad av att arbeta med vård av människor och samtidigt tycker om att arbeta med datorer. Du får ett varierande och stimulerande arbete med både friska och sjuka. I ditt arbete ingår att skapa trygghet och omvårdnad i en alltmer teknisk värld.

Inriktning: Civilingenjör Internationell materialteknik (EEIGM)

Du får en svensk och en fransk civilingenjörsexamen i materialteknik där fyra europeiska universitet garanterar din utbildning. I alla moderna industrier runt om i världen ställer man allt större krav på olika materials egenskaper, antingen det gäller rymd- och flygindustri, medicinska implantat eller livsmedelsförpackningar.

Inriktning: Datornätverk

Utbildningen inom datornätverk finns för dig som vill bli en kvalificerad nätverkstekniker och arbeta praktiskt med att installera, konfigurera och övervaka både nätverk och servrar. Den snabba utbyggnaden av fasta och mobila datornätverk för krävande tillämpningar som multimedia, musik, video och onlinespel kräver specialutbildade nätverkstekniker med mångsidig kompetens.

Inriktning: Psykologi, kandidat

Psykologi är vetenskapen om hur våra tankar, känslor och beteenden påverkar, och påverkas, av såväl vår sociala som vår fysiska omgivning.

Inriktning: Högskoleingenjör Bilsystemteknik

Bilsystemteknik är en efterfrågad högskoleingenjörsutbildning. Den är skräddarsydd för att matcha bilindustrins behov och för dig som är intresserad av mekanik och elektronik särskilt i fordonstekniska tillämpningar.

Inriktning: Civilingenjör Datateknik

Lär dig avancerad, flexibel och datorbaserad systemdesign och få praktiska erfarenheter sammanvävda med djup teoretisk problemförståelse - läs civilingenjörsutbildningen i datateknik.

Inriktning: Högskoleingenjör Elkraftteknik

Utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system! Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi samt utvecklingen av eldrivna fordon bidrar till den goda arbetsmarknaden för elkraftingenjören. Programmet bygger på ett nära samarbete med elkraftbranschen.

Inriktning: Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

Civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik och elektroteknik kombinerar den klassiska utbildningen i Teknisk fysik med den traditionella Elektroteknikutbildningen. Din framtida arbetsmarknad finner du inom t.ex. automations eller fordonsindustrin. I utbildningen får du en djup teoretisk bas som vävs samman med praktisk kunskap för att möta morgondagens krav inom industri, samhälle och akademi.

Inriktning: Högskoleingenjör Teknisk design

Forma framtiden - lär dig designa framtidens produkter eller arbetsplatser och anpassa dem till människans förutsättningar och behov. Teknisk design ser till helheten och sätter människan i centrum. Samspelet mellan människa och teknik, kopplingen till näringslivet och profileringen mot ekologisk hållbarhet sätter sin prägel på programmet

Inriktning: Civilingenjör Rymdteknik

Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik är till för dig som vill forska eller utveckla ny teknik inom rymd och flygområdet. Kanske kommer du att bygga satelliter, studera jordens klimat, utforska solsystemet eller utveckla nya satellitinstrument. Rymdteknikutveckling och rymdforskning bedrivs ofta i en spännande internationell miljö och många studenter gör sitt examensarbete utomlands.

Inriktning: Rättsvetenskap, kandidat

Juridik (rättsvetenskap) brukar beskrivas som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Rättsreglerna kan sägas ha två funktioner. Den ena är att lösa konflikter i enskilda fall, den andra är att styra samhällsutvecklingen i en politiskt önskad riktning, t.ex. så att man motverkar brott och främjar en hållbar utveckling av naturresurserna.

Välj inriktning

Anmälan
Programval för dig som går Civilingenjör - öppen ingång termin 2,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89876
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9) samt pågående studier på Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89900
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Arbetsterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Distans, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89906
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B,Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) samt godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt minst 75 % godkända kurser från övriga terminer. NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89896
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89877
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla
kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89878
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89879
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89880
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbheörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89881
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89882
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Teknisk design 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89883
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89884
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Skellefteå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89895
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7. Eller Matematik B (områdesbehörighet 7) samt godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89898
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Ekonomie kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89897
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89899
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Fysioterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89907
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesberhöighet A15). Eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) Alternativt: Idrott och hälsa 1/Id A kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89886
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89887
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsutveckling 180 Hp - För dig som läst minst termin 1,
Skellefteå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89888
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Skellefteå, Distans, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89889
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Energiteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Skellefteå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89890
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Skellefteå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89891
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89892
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Piteå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89909
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89901
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89902
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer..

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Röntgensjuksköterska 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Distans, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89908
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer. NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89903
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Statsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89904
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).eller:Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt godkänt reslutat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-09-02, v.36 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-89905
2019-04-15

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.