Vanliga frågor och våra svar

Hur hög är antagningspoängen för att komma in på civilingenjör Arkitektur?

Programmet är planerat för 50 platser. Till den första årskursen ht 2005 antogs 48 studenter. Den med lägst meritvärde från gymnasiebetyg hade då 14.9 i den andra antagningsomgången. (Efter första antagningen låg siffran på 17.45). Motsvarande för högskoleprov både med och utan arbetslivserfarenhet var 0.9. Vi antar bara på betyg/högskoleprov, inte per intervju eller via arbetsprover.

Till antagningen 2006 är lägsta betyget efter första antagningen 17.81 för gymnasiebetyg, 1.20 för högskoleprovet och 1.30 för högskoleprov med arbetslivserfarenhet. Siffrorna kommer att sjunka efter den andra antagningen i augusti.

Vad är skillnaden på en civilingenjör i Väg- och Vatten och en civilingenjör Arkitektur?

Skillnaden ligger i fokus inom byggprocessen. Byggprocessen kan schematiskt beskrivas som ett flöde med skedena:
Behov >> Utredning >> Projektering >> Produktion >> Förvaltning/Drift

Den klassiska V-ingenjören arbetar huvudsakligen inom skedena Projektering och Produktion, antingen med beräkningar/utvecklingsarbete eller som entreprenör ute på bygge. Civilingenjör Arkitektur syftar till att utbilda ingenjörer som arbetar tidigare i processen, under utvecklingsfasen och en bit in i projektering. Syftet är att skapa en förståelse för arkitektens arbetet och överbrings det glapp som upplevs av många aktörer idag mellan arkitekt och ingenjör.

Kommer man att bli arkitekt?

Nej, du kommer inte att få titeln arkitekt, du kommer att utbildas till civilingenjör. Avsikten med utbildningen är inte omdefiniera arkitektbegreppet, en civilingenjör Arkitektur skall ha verktygen för att kunna förstå och kommunicera med både arkitekter och tekniska konsulter.

Jag funderar på civ.ing. Arkitektur, men är ändå sugen på det "traditionella” Arkitekt-programmet

Arkitekt-utbildningen har som ett av sina huvudsyften att främja din personliga konstnärliga utveckling för att du skall hitta ett eget uttryck som kan omsättas i fysiska miljöer. När du läser en Arkitekt-utbildning blir du också tränad i kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt till den upplevda miljön.

På civilingenjör Arkitektur blir du huvudsakligen ingenjör. Du tränas i att arbeta i projekt och att kommunicera dina resultat samt i de yrkesroller som förekommer inom de tidiga faserna i byggprocessen. Under civ A-utbildningen kommer du att spendera c:a 1/5 av din tid med ämnen som handlar om form, planering, konceptuell utformning o.s.v. Resten tillägnas klassiska ingenjörsämnen som matermatik, fysik, konstruktionsteknik, miljö, juridik o.s.v.

Finns det något behov av civilingenjörer A efter avslutad utbildning?

Vi har fått många positiva reaktioner från byggbranschen på den nya utbildningen. Detta är en typ av kunskap som efterfrågas. Dessutom skall man veta att vilken civilingenjörsutbildning man än läser, så får man en bred grundexamen som är användbar på många fler områden än just de som tränas under utbildningen.

Yrkesroller som IT-konsult, projektledare, programmerare, arbetsledare/chef i fabrik är inte ovanligt som komplement till arbetsledare på bygge, teknisk konsult, arkitektingenjör, projektingenjör, beställare och tjänsteman inom stat och kommun som är de vanligaste yrkesrollerna inom byggbranschen.

Just nu går byggbranschen mycket bra och pensionsavgångarna de närmaste åren kommer att vara stora. Detta pekar på mycket goda möjligheter för arbete i branschen efter avslutad utbildning.

Finns det möjlighet att komplettera utbildningen så att man blir arkitekt i framtiden?

Denna fråga är inget som vi arbetar aktivt med i nuläget, eftersom vi ser att behovet av civilingenjörer är stort.

Kan man studera utomlands under studietiden?

Ja, vi har upparbetade kontakter med många universitet, både i Europa och i övriga världen. Vi rekommenderar att man förlägger sin utlandsvistelse efter 3:e året. Då har man god studievana och har dessutom arbetat sig igenom de grundläggande kurserna vilket medför att man får tillträde till mera intressanta fortsättningskurser på det universitet man besöker (studier på masters-nivå).

Finns möjlighet att praktisera under studietiden?

Vi har planerat hela programmet med tanken att det ingår en praktikperiod om 7 månader efter åk 3. Praktiken är frivillig, men c:a 90% av våra studenter väljer att genomföra den. Praktikperioden brukar generera bra kontakter både för examensarbete och första arbetsplatsen.

Som regel ordnar studenterna praktikplats själva t.ex. i den stad man kommer från ursprungligen eller utomlands. Vi ordnar kontaktträffar mellan större företag och studenter på våren innan praktiken. Om man inte lyckas skaffa praktikplats så kan vi hjälpa till, men kan inte då inte tillgodose önskemål kring orter eller arbetsuppgifter.

Vilka är behörighetskraven?

Vi kräver samma behörighet som för alla andra civilingenjörsutbildningar:
Grundläggande behörighet + Matte D, Fysik B och Kemi A.
Skulle du ha en gymnasieexamen i t.ex. ekonomi och därmed inte har behörighet att söka så rekommenderar vi att du läser Tekniskt Basår på LTU för att komplettera. Därefter har du platsgaranti in på alla tekniska utbildningar på LTU.

Har ni antagning både på höst- och vårtermin?

Nej, vi antar bara på höstterminen till civilingenjör Arkitektur. Skulle man vilja starta sina studier på våren så är det möjligt att söka Öppen ingång på vårintag för att senare välja civilingenjör Arkitektur. Läsordningen på kurserna blir dock annorlunda och tillhörigheten till en klass som läser tillsammans försämras.

Jag vill bli civilingenjör inom byggande, men kan inte välja mellan Arkitektur och Väg- och Vatten.

I så fall rekommenderar vi att du väljer Öppen ingång som är ett program där du under första året läser alla de grundläggande ämnena (matte, fysik, kemi) och samtidigt får testa de ämnen som tillhör ett program. Efter det första året har du platsgaranti på alla LTU:s civ.ing.utbildningar och har du t.ex. kommit underfund med att Kemi är ditt livskall så står det dig fritt att välja det programmet. Totalsumman för poängen blir alltid densamma även om du går Öppen ingång d.v.s. du förlänger inte din utbildning.

Vad är det för skillnad på en högskoleingenjör och en civilingenjör?

En högskoleingenjör utbildas under 3 år för att fungera direkt ute i byggandet och har mycket praktisk kunskap. En civilingenjör utbildas under 5 år med en bredare vetenskaplig bas och skall kunna utveckla ny teknik och nya arbetsmetoder. Civilingenjör är en fastare grund att stå på om man tänker sig att byta bransch under yrkeslivet.

Under senare år har en viss inflation uppstått vad gäller utbildningsnivå, så arbetsuppgifter som tidigare gjordes av en gymnasieingenjör/högskoleingenjör utförs idag av en civilingenjör. Gränsen är flytande. Lönemässigt brukar civilingenjören ha en högre lön än högskoleingenjören.

Måste man välja en inriktning inom programmet? Vilka kurser läses på de rutor som i utbildning

Nej, du måste inte välja en inriktning, men många väljer att göra det för att få en utbildning som fokuserar på en viss yrkesroll. Vill man ha en specifik inriktning så måste man välja samtliga kurser som angetts som obligatoriska inom inriktningen. Inriktningskurser markeras med grönt i utbildningsplanerna till vänster.

I de rutor som markeras med Valbar har du möjlighet att själv utforma din utbildning och välja vilka kurser du vill. Institutionen för Samhällsbyggnad har tagit fram ett antal valbara kurser som kompletterar inriktningarna, men det finns också möjlighet att läsa andra ämnen t.ex. logistik, ekonomi och språk. Omfattningen på de valbara kurserna är 30 p. d.v.s. 6 kurser.

Vilken är köns- och åldersfördelningen på programmet civilingenjör Arkitektur?

Just nu har vi 60% tjejer på programmet, 40% killar.

Åldersmässigt är den absoluta majoriteten i åldrarna 20-25 år. C:a 10% är äldre än 35 år. Förutsättningarna för att studera hos oss även om du är äldre och har familj är dock goda. Flera dagis och boende för barnfamiljer finns i absolut närhet.

Vem vänder jag mig till om jag har mera frågor?

Utbildningsledare för civilingenjör Arkitektur är Hans Walloschke: hans.walloschke@ltu.se, 0920/49 20 76 . Han kan svara på frågor om själva programmet.

Handlar det däremot om frågor kring hur man söker, om man är tillräckligt meriterad o.s.v. så kontakta studievägledare på LTU, svl@ltu.se.