Hoppa till innehållet
Professor Michael Försth - Brandteknik vid Luleå tekniska universitet
Professor Michael Försth - Brandteknik vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Expert inom brandteknik

Nu har professor Michael Försth varit utbildningsansvarig cirka ett år för brandingenjörs-programmet vid Luleå tekniska universitet. Här utbildas både brandingenjörer och civilingenjörer inom brandteknik för exempelvis ökad säkerhet vid byggande av nya bostäder. Ett ansvarsområde för utbildningsledaren är att skapa en röd tråd genom programmet.

Bränder, kemikalieolyckor, trafikolyckor och översvämningar är exempel på händelser där brandingenjören ska ha kunskap för att kunna agera.

Vad är nytt under din ledning?

–  Vi har en ny övning i evakueringsmodellering. Det är en viktig del i brandkonsultens arbete och vi planerar att införa fler och mer avancerade moment vad gäller evakuering. Vi har också underlättat för studenterna att komplettera sin utbildning med en valfri juridisk översiktskurs, säger Michael Försth.

Studenterna på brandingenjörsprogrammet arbetar mycket med datorberäkningar av olika komplexitet. Det är viktigt att förstå för- och nackdelar med abstrakta modelleringar. För praktiska övningar finns ett  mycket avancerad labb att tillgå, CompLab. Praktiska tillämpningar och övningar genomförs även på Räddningstjänstens utbildningscentrum Hertsö Brandövningsfält samt på MSB:s utbildningscentrum på Sandö.

Hur ska utbildningen utvecklas?

–  Närmast i tiden ligger utökning av undervisningen om aktiva system, det vill säga om branddetektion, brandlarm och olika släcksystem, avslutar Michael Försth.

Professor Michael Försth har en delad tjänst på avdelningen för byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet och som forskningschef vid SP Fire Research. Michael har även en docentur i förbränningsfysik vid Lunds universitet. Michaels forskningsintressen är framförallt inom brandfysik, däribland sprayfysik och värmeväxelverkan genom strålning.

Michael Försth

Försth, Michael - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265

Taggar

LTU - Pressbild -
Ulf Wickström, Professor i Stålbyggnad med expertis i värmelära och brandteknik vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Passionerad handledare

Ulf Wickström, Professor i Stålbyggnad, är en passionerad handledare för examensarbetande studenter vid Luleå tekniska universitet. Det är inom utbildningen i programmen Civilingenjör Brandteknik och Brandingenjör Ulf Wickström arbetar.

För cirka 30 år sedan utvecklade Ulf Wikström dataprogrammetet TASEF för beräkning av temperatur i byggnadskonstruktioner utsatta för brand. De beräknade temperaturerna kan sedan användas för att beräkna hur länge en konstruktion kan motstå en brand. Denna mjukvara utvecklas och uppdateras förfarande av Ulf Wickström i samarbete med professor Virdi vid universitetet i Århus , Danmark. Dataprogrammet används utan kostnad av studenter vid Luleå tekniska universitet i flera kurser och har ofta en central roll i t.ex. examensarbeten där brandsäkerhet och brandutveckling undersöks.

Examensarbete blev vetenskaplig publikation

Tidigare i år publicerades en artikel Journal of Fire Sciences, en vetenskaplig tidskrift inom brandteknik, som var en mindre omskrivning av det examensarbete som studenten  Andreas Häggkvist presenterad 2012, med Ulf Wickström som handledare.  Det hör inte till vanligheterna att examensarbeten håller så hög nivå att de kan publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Kontroversiella idéer

Du har en del kritiker, vad är det som anses kontroversiellt med dina teorier och beräkningsmodeller?

- Man skulle kunna tro att grundläggande teorier för temperatur och värmeflöde skulle vara ett avklarat kapitel vid det här laget. Temperatur är den mest avgörande parametern för att kunna förstå en brands utveckling och spridning, och dess konsekvenser för utsatta konstruktioner.  De förlorar sin bärförmåga då de får för höga temperaturer. Exempel på detta är tornen i World Trade Center som klarade att bli träffade av flygplanen, men de klarade inte den efterkommande branden.  Men tyvärr så råder det en stor oenighet hur man skall uttrycka vad som är den termiska påverkan av en brand. Delvis kan det förklaras av vid brand handlar det om mycket höga temperaturer, ibland i delar av byggnader, över tusen grader, och då är påverkan genom  strålning i de flesta fall viktigare än  påverkan genom konvektion och höga gastemperturer. Det är något som vi jobbar mycket på och vi lär ut till studenterna att man måste alltid beakta bägge delarna. För det har vi utvecklat en unik pedagogik och delvis ny begreppsapparat. De delvis nya teorierna presenteras för studenterna i ett  utkast till lärobok som vi använder i utbildningen, säger Ulf Wickström.

Vad är på gång nu i sommar?

- I vår har vi i gång åtta exjobb, varav två kommer att presenteras den 5 juni. Det ena av de två handlar om utveckling av en gasolbrännare åt Bofors Test Center i Karlskoga. Man vill använda gas i stället för flygbränsle för att utvärdera ammunitions känslighet för brandpåverkan.  För att kunna  jämföra påverkan av de två bränslena utvecklade de också en mätprob enligt våra teorier som simulerade en granat.
    Det andra exjobbet som skall presenteras handlar om beräkning av temperatur i utvändiga pelare. Med ett amerikanske program för simulering av brand (FDS) beräknas först den termiska påverkan från utslående flammor och sedan beräknas temperaturen i pelarna med hjälp av TASEF. Resultaten jämförs sedan med beräkningar enligt europeisk norm för konstruktioner (Eurocode). Tyvärr visar det sig att dessa i det här fallet är undermåliga, avslutar Ulf Wickström.

Kontakt

SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Ulf Wickström arbetar på SP  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som ”senior scientist” när han inte är lärare vid Luleå tekniska universitet.

Taggar