Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM)

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen i materialteknik innefattar ämnen inom tillverkningsteknik, mikrostrukturundersökning och egenskapsbestämning för utformning av framtidens material för olika produkter. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet Utbildningen inleds med två års studier i Luleå som i huvudsak består av naturvetenskapliga ämnen som matematik, fysik och kemi. För inriktningen Internationell materialteknik ingår utöver Luleå tekniska universitet även är Institut National Polytechnique de Lorraine i Nancy, Frankrike, Universitat Politècnica de Catalunya i Barcelona, Spanien, Universität des Saarlandes i Saarbrücken, Tyskland, Universitat Politècnica de Valencia, Spanien, NUST MISIS i Moskva, Ryssland och Universite´Libre, Bryssel i Belgien med i samarbetet. Under studieår tre och höstterminen studieår fyra studerar alla som läser intriktningen Internationell materialteknik i Nancy. Studierna består i huvudsak av kurser inom ämnet materialteknik. Studierna i Nancy gäller oavsett om studenten börjat sin utbildning i Nancy, Luleå, Barcelona, Saarbrücken,  Valencia, Moskva eller Bryssel. Vårterminen studieår fyra väljer studenten Barcelona, Saarbrücken, Valencia, Moskva, Bryssel eller Luleå som studieort. Valet av studieort sker beroende på vilka materialteknikområden som studenten vill fördjupa sig i. Årskurs 5 består av ett fördjupningsprojekt i Nancy, Barcelona, Saarbrücken, Valencia, Moskva, Bryssel eller Luleå och ett examensarbete i valfritt land. Studenter som väljer att läsa till civilingenjör i Materialteknik utan inriktning läser hela utbildning vid universitetet. I årskurs tre och fyra ingår fördjupnings- och breddningskurser inom teknikområdet materialteknik inkluderande valbara kurser inom olika materialområden och valfritt utrymme. Årskurs fem består av projektkurs på avancerad nivå samt examensarbete. Studenter som  läser inriktning Internationell materialteknik ges möjlighet att under studietiden lära sig franska, tyska eller spanska för att klara studietiden utomlands, utöver kraven för examen. De studenter som behöver komplettera med Franska för nybörjare 1 och 2 läser dessa kurser under termin ett respektive två. De studenter som vill komplettera med Spanska/Tyska läser dessa kurser termin 1 och 2. Ytterligare rekommenderade språkkurser är Förberedelse kurs i Franska, Nancy samt Förberedelsekurs i Franska, Luleå. Av språkkurserna ingår endast Franska Baskurs 1 i examen, övriga språkkurser läses utöver kurser enligt utbildningsplan. För att få påbörja termin 5 vid EEIGM i Nancy, Frankrike, krävs att studenten har avklarat minst 96 av 120 hp (80% av årskurs 1 och 2) samt har förvärvat tillräckliga kunskaper i franska språket, motsvarande B / C-språk kurs B. Svenska för internationella studenter 1 och 2 (S0046P och S0047P) är obligatoriska för utländska studenter vt åk 4. Examensarbete för civlingenjör Materialteknik sker normalt i nära samverkan med näringslivet. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs för utbildning utan inriktning. Studenter erbjuds möjligheten att veckan innan programstart läsa en repetitionskurs i matematik (kursen är inget krav för examen men rekommenderas).

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Internationell materialteknik, EEIGM
  • Utan inriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0005T Fysik 2 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
F0030T Kontinuumsmekanik 7,5 Grundnivå
F0053T Fasta tillståndets fysik och kvantmekanik 7,5 Grundnivå
K0010K Fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå
M0018M Linjär analys 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
T0004T Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning