Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Hållbar energiteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För att erhålla civilingenjörsexamen i Hållbar energiteknik (300 högskolepoäng) krävs: - att programmets obligatoriska bas- och kärnkurser inklusive examensarbete om 30 högskolepoäng är avklarade. - att obligatoriska kurser i en av inriktningarna inom utbildningen är avklarade.

Utbildningens kurser och fastställd läsordning säkerställer progression. I utbildningen ingår 90 högskolepoäng på avancerad nivå  inom teknikområdet samt 30 högskolepoäng valfritt utrymme. I utbildningen finns två inriktningar som studenten kan välja; Bioenergi/energieffektivisering samt Vind och vattenkraft. Verklighetsnära projektarbeten ur energi och miljösynpunkt är återkommande inslag i hela utbildningen.

Under utbildningen första tre år läses i huvudsak baskurser på grundnivå och  delar av teknik områdets kärnkurser.  Baskurserna ger grundläggande kunskaper inom naturvetenskap, matematik och teknik. Kärnkurserna består i huvudsak av energispecifika kurser för teknikområdet hållbar energiteknik. Utöver obligatoriska bas- och kärnkurser krävs inriktning med fördjupning inom teknikområdet för examen.  I utbildningen integreras även ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Inom inriktningen Bioenergi/energieffektivisering kan två fördjupningar göras. Valbara kurser inom inriktning bioenergi/energieffektivisering bör väljas i samråd med utbildningsledare. Bioenergi; lagrad solenergi som används i form av skogsprodukter, odlade energigrödor och restprodukter från industri och jordbruk.  Fördjupade kunskaper om produktion och användande av dagens och morgonsdagens energiråvaror.  Energieffektiviering;  Fördjupade  kunskaper om energieffektivisering av bostads- och industrisektorn.    

Vind- och vattenkraft; Utmaningar för vindkraften, välja lokalisering, förbättra produktion samt drift och underhåll. Framtida område, nyproduktion med minimal miljöpåverkan. Fördjupade kunskaper inom området.    

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förskunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej krav för examen

Studenter erbjuds möjligheten att veckan innan programstart läsa en repetitionskurs i matematik (kursen är inget krav för examen men rekommenderas).   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Bioenergi/Energieffektivisering
  • Vind- och vattenkraft

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 127,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
C0004M Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar 7,5 Grundnivå
E0013E Grundkurs i elektroteknik 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
F0031T Hydromekanik 7,5 Grundnivå
F0032T Termodynamik och värmetransport 7,5 Grundnivå
F0033T Experimentella metoder 7,5 Grundnivå
F0034T Värme- och ventilationsteknik 7,5 Grundnivå
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå
F0057T Energitekniska komponenter 7,5 Grundnivå
F0058T Miljösystemanalys 7,5 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
M0011T Hållfasthetslära A 7,5 Grundnivå
M0013M Matematik M 7,5 Grundnivå
M0024T Projektkurs C 7,5 Grundnivå
R0002E Modellbygge och reglering 7,5 Grundnivå
T0004T Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 Grundnivå
W0004T Grundkurs i elkraftteknik 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning 90 Högskolepoäng