Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För antagna från och med H14 För att erhålla civilingenjörsexamen i Teknisk fysik och elektroteknik 300 högskolepoäng krävs: - att programmets obligatoriska bas- och kärnkurser om 180 högskolepoäng är avklarade,  - att examensarbete om 30 högskolepoäng är avklarat,   - att obligatoriska kurser inom vald examensinriktning är avklarade,  - att totalt 300 högskolepoäng  (inklusive 30 högskolepoäng valfria kurser) är avklarade. Av de 300 högskolepoängen ska kurser väljas så att minst 90 högskolepoäng är kurser på avancerad nivå, varav 30 högskolepoäng utgörs av examensarbetet.  Val av en av programmets tre examensinriktningar ( Beräkningsteknik och fysik,  Elektroniksystem och reglerteknik,  Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem) är tvingande. Respektive inriktning omfattar obligatoriska kurser om 90 högskolepoäng, inklusive valbara kurser om minst 15 högskolepoäng samt examensarbete inom inriktningens ämne. Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen.  För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.  

Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Beräkningsteknik och fysik
  • Elektroniksystem och reglerteknik
  • Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0008M Sannolikhetslära och statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 135 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Programmering för tekniskt vetenskapliga beräkningar 7,5 Avancerad nivå
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0033E Maskininlärning och mönsterigenkänning 7,5 Grundnivå
E0003E Elkretsteori 7,5 Grundnivå
E0007E Elektronik 7,5 Grundnivå
F0005T Fysik 2 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
F0007T Elektromagnetisk fältteori 7,5 Grundnivå
F0008T Mekanik II 7,5 Grundnivå
F0047T Kvantfysik 7,5 Grundnivå
F0048T Optik och fotonik 7,5 Grundnivå
F0051T Ingenjörsvetenskap 7,5 Grundnivå
M0014M Matematisk Fysik 7,5 Grundnivå
M0018M Linjär analys 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
R0004E Modellering och reglering 7,5 Grundnivå
S0001E Signalanalys 7,5 Grundnivå
S7013E Mätsystem: design, modellering och beräkningsmetoder 7,5 Avancerad nivå

Kurser inom inriktning