Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Tribologi, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Huvudområdet maskinteknik inkluderar områdena produktutveckling, produktionsutveckling, mekanik, hållfasthetslära, avancerade datorberäkningar, maskinkomponent, tribologi och materialteknik. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng obligatoriska för alla studenter, inklusive inriktningskurser och examensarbete. Alla kurser är på avancerad nivå inom huvudområdet maskin med inriktning mot tribologi. Masterutbildningen ges i samverkan med universitet i Ljubljana (Slovenien), Leeds (Storbritannien) och Coimbra (Portugal) och ges på engelska. Studenterna läser första terminen i Leeds och den andra i Ljubljana. Sedan väljer de spår för termin 3. Spåret ”ytor” ges i Coimbra medan spåret ”smörjning” ges vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet utförs under termin 4 vid något av de fyra medverkande universiteten. Alla kurser har stort fokus på fördjupning inom tribologi som är ett multidisciplinärt ämne med många grenar såsom tribologiska gränsytor, smörjning, smörjmedel, nötning och friktionsmekanismer (från nano- till makroskala). Första terminen i Leeds har fokus på smörjning och korrosion. Andra terminen i Ljubljana bygger vidare kunskap inom design och engineering. Tredje terminen i Coimbra har inriktning mot material- och ytrelaterade frågor. Det handlar om val av tribologiska material och karaktärisering av tribologiska ytor. Tredje terminen vid Luleå tekniska universitet har inriktning mot smörjnings- och maskinteknik. Där handlar det om att utveckla kunskaper för att kunna välja smörjmedel, material och komponent för smorda system. Fjärde terminens examensarbete ges/erbjuds vid alla fyra lärosäten. Studenterna kommer att kunna välja bland ett lika fördelat utbud av projekt för examensarbetet.       För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplanen vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Utbildningen sker i nära samarbete med industri, vilket ger möjlighet till sommarpraktik.

I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.  

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng i vilket ingår kurser om minst 60 hp i något av följande huvudområden: Maskinteknik, Materialvetenskap eller liknande, samt minst 22,5 hp i matematik.
Följande matematik kurser: (M0029M, differentialkalkyl), M0030M (Linjär algebra och integralkalkyl) och M0031M (Linjär algebra och differentialekvationer), eller motsvarande.

Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Termin 1 - Leeds: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Materials Selection and Failure Analysis 7,5
Oilfield chemistry and corrosion (Avancerad nivå) 7,5
Tekniska beräkningsmetoder (Avancerad nivå) 7,5
Lubrication and lubricants (Avancerad nivå) 7,5

Termin 2 - Ljubljana: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Maintenance Tecnology 5,0
Kontaktmekanik 5,0
Technical diagnostics (Avancerad nivå) 5,0
Nanotechnology (Avancerad nivå) 5,0
Random Phenomena 5,0
Tribology (Avancerad nivå) 5,0

Termin 3 - Valbara kurser: Spår ytor - Coimbra: 30 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Materials selection and processing (Avancerad nivå) 6,0 Valbar
Protection and degradation of surfaces (Avancerad nivå) 6,0 Valbar
Design of surface contacts (Avancerad nivå) 12,0 Valbar
Advanced characterisation techniques (Avancerad nivå) 6,0 Valbar

Eller

Termin 3 - Valbara kurser: Spår smörjning - Luleå: 60 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7018T Avancerade maskinelement 7,5 Avancerad nivå
M7033T Numeriska beräkningsmetoder med tillämpningar inom Tribologi 7,5 Avancerad nivå
M7034T Avancerad Projektkurs i Tribologi 15,0 Avancerad nivå

Termin 4 - Examensarbete: Luleå: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E7017T Examensarbete i Tribologi, master 30,0 Avancerad nivå

Eller

Termin 4 - Examensarbete vid något av universiteten Ljubjana, Leeds eller Coimbra: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Examensarbete 30,0

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar