Mats Danielsson, Universitetsadjunkt inom Arbetsvetenskap vid LTU och Peter Ludvigsson, blivande Brandingenjör. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Het potatis inom blåljus

Publicerad: 3 mars 2014

Ett intressant examensarbete om informella förväntningar på ledare inom blåljusorganisationerna presenterades förra veckan vid Luleå tekniska universitet. Peter Ludvigsson studerar till Brandingenjör och han hade valt att studera denna ibland heta potatis i sitt examensarbete.

Vid en större incident som t.ex ett bombhot är det naturligt att polisens befäl tar initiativet till ledningsrollen på platsen. Om bomben däremot exploderar och flera skadas kan en chef med större medicinsk expertis ta över för att prioritera hjälpinsatserna. Vid en sådan händelse måste polis, brandkår och ambulanspersonal samverka under mycket stressiga förhållanden och det är inte alltid detta sker friktionsfritt.

Det finns missuppfattningar i branschen om att någon organisation skulle kunna "äga" en olycka eller kunna bestämma över den andras organisation eller arbetsmiljö. Alla organisationer arbetar parallellt med varandra. Därför finns det vid många olyckor och liknande incidenter gråzoner om ledningsarbetet. Peter Ludvigssons arbete tog sitt avstamp i boken Samverkan på olycksplatsen av Berlin & Carlström (2009) där horisontella och vertikala ledningsfunktioner undersöktes. Peter Ludvigsson har delat upp ledarskap i tre olika typer; auktoritär-, demokratisk- och samordnande ledarstil. Via enkäter och intervjuer har kommit fram till att personalen vid de olika myndigheterna föredrar den samordnande ledarstilen även om t.ex den auktoritära ”peka-med-hela-handen”-stilen kan var snabb och effektiv under vissa förhållanden. Den samordnande ledarstilen ansågs mest gynnsam när det kan upprättas en gemensam ledningsplats för utbyte av information mellan aktörerna.

I undersökningen beskrevs tre scenarier; Ett bombhot, en lägenhetsbrand och en tågolycka med många skadade. Personalen som deltog kom alla från Göteborgsområdet förutom polisbefälen som också kom från Malmö, Stockholm, Sundsvall och Umeå.

En intressant iakttagelse som Peter Ludvigsson gjort under sitt arbete är att denna typ av samverkan tycks fungera bäst på mindre orter.

- På mindre orter är det enklare att lära känna kollegorna i andra organisationer. Man träffar ofta samma personer vid olika olyckor, säger Peter Ludvigsson.

Examensarbetets titel var "De informella förväntningarna på räddningsledaren bland blåljusorganisationerna - En kvalitativ och kvantitativ studie inom ledarskap och samverkan" och Mats Danielsson från Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle var handledare.

Kontakt: Peter Ludvigsson 076-31 13 423 eller Mats Danielsson (Handledare)

Examnensarbetet

Taggar