Vaccination och provtagning inför VFU

Du som student skall kontrollera ditt vaccinationsskydd och om du behöver genomföra provtagning innan du påbörjar den verksamhetsförlagda utbildningen och ombesörjer själv eventuell kontroll och komplettering av ditt skydd!

Institutionen för hälsovetenskap följer socialstyrelsens,Norrbottens Läns landsting och övriga landstings rekommendationer för smittskydd. I Sverige har vi idag inte allmän vaccination mot tuberkulos eller hepatit B. Dessa sjukdomar hålls istället under kontroll med s.k. riktad vaccination.

Hepatit B

Hepatit B är en allmänfarlig sjukdom enl smittskyddslagen och samtliga fall skall därför anmälas till smittskyddsläkaren och smittskyddsinstitutet.  Studenter omfattas av grupper för vilka profylax mot hepatit B rekommenderas. Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:1) Medicinska förebyggande åtgärder och kontroller   Rekommendationer från Socialstyrelsen för profylax mot hepatit B – Artikel nr 2005-130 -6  Hepatit B. Tre vaccinationsdoser ges varav dos två efter en månad och dos tre efter sex månader.

Tuberkulos

Tuberkulos. Är en allvarlig infektionssjukdom, där det förutom behandling av den sjuke är  viktigt med vaccinationer, riktade hälsokontroller och smittspårning för att hindra smittspridning till andra personer. Rekommendationer från Socialstyrelsen för preventiva insatser mot tuberkulos Artikel nr 2007-130 På sid 17 står följande; Vuxna BCG bör övervägas till ovaccinerade vuxna som ska vistas, studera eller arbeta inom ett yrke eller område där risken för tuberkulossmitta är ökad. Skyddseffekten är emellertid begränsad och fördelen med vaccination bör vägas mot nackdelen att tuberkulinreaktionen blir mer svårtolkad, så att en tidig latent diagnos riskerar att inte upptäckas.

Allmänna vaccinationsprogrammet

Från 2007 regleras det allmänna vaccinationsprogrammet i föreskrift (SOSFS 2006:22) Det ger skydd mot 8 sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B, mässling, påssjuka och röda hund. Rubella, parotit och morbilli. De flesta, men inte alla är vaccinerade. Kontrollera tidigare vaccination. Ej vaccinerade kan testas avseende rubellaimmunitet och vaccineras om serologiskt test är negativt.

Tetanus-difteri
Vaccination om mer än 30 år förflutit sedan föregående vaccination eller om det är oklart om individen är vaccinerad.

Polio
Bör ha erhållit fyra polioympningar. Om så ej är fallet komplettera injektioner.

Provtagning för multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier som meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) och vancomycinresistenta enterokocker (VRE) orsakar svåra problem på många sjukhus utanför Sverige.

Som student ansvarar du för att i god tid inför din VFU ordna med provtagning (screening) för MRSA om:

  • du under de senaste sex månaderna deltagit i vård eller behandlats på sjukhus utanför Sverige eller inom Sverige med pågående smittspridning av MRSA. Detta gäller studerande som aktivt deltar i patientvård. Detta gäller inte besökare som endast passivt studerar verksamheten.
  • du arbetar som vårdpersonal och har nära kontakt med MRSA-bärare eller vid oväntat fynd av MRSA hos en vårdtagare.

Du bokar själv tid för provtagning via din hälsocentral.

Rutinerna för provtagning kan skilja sig åt i olika landsting. Om du gör VFU utanför Norrbotten är du skyldig att i god tid inför din VFU ta del av respektive landstings riktlinjer vad gäller provtagning för multiresistenta bakterier.

Norrbottens läns landsting, Screening av personal för MRB

[https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/MRB-portalen-i-Norrbotten/Screening-av-personal-for-MRB1/]

Socialstyrelsens rekommendationer avseende MRSA

[http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-19 ]

Mer information hittar du här

Norrbottens läns landstings

[http://www.nll.se/]

Socialstyrelsen

[http://www.socialstyrelsen.se/]

Arbetsmiljöverket

[http://www.av.se/]

Studenthälsan LTU

[http://www.ltu.se/edu/studentwebben/stod-under-studietiden/Studenthalsan]

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 21 juni 2011

Uppdaterad: 19 oktober 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017