Hoppa till innehållet
LTU campus

Deltakvarteret: Nya förutsättningar kräver omtag

Publicerad: 24 september 2021

Geotekniska undersökningar har genomförts under våren och kompletterats under sommaren för att få ytterligare kunskap om markförhållandena på universitetsområdet.

Geotekniska undersökningar har genomförts under våren och kompletterats under sommaren för att få ytterligare kunskap om markförhållandena på universitetsområdet. Resultatet visar att D-hustomten där Deltakvarteret planeras består av morän med god bärförmåga men saknar närhet till berg. Det innebär därmed att den tyngsta och den känsligaste laborativa verksamheten som planerats i Deltakvarteret måste omlokaliseras till en plats där dessa kan förankras till berg för att inte störa eller bli störda av varandra och/eller andra verksamheter.

Aktuell information från projektgruppen för Deltakvarteret
september 2021

Det är MCE-labbet, Mining and Civil Engineering lab, där bland annat mekanisk provning görs av stål, betong och trä samt bergmekanisk provning, liksom den planerade miljön för universitetets vibrationskänsliga utrustning exempelvis instrument för svepelektronmikroskopi (SEM) som inte är lämpliga att placera på D-hustomten. Verksamheten skapar störningar i form av vibrationer, respektive är vibrationskänslig. Dessutom vill universitetet med den nya miljön för vibrationskänslig utrustning höja kvalitén mot dagens situation och framtidssäkra forskningen avseende högupplöst analysteknik. Därför undersöks nu alternativ placering både för de labb som genererar de största vibrationerna och de som är känsligast för vibrationer. Förankring till berg är viktigt för båda labbtyperna och därför utreds möjliga placeringar på marken bakom E-huset och inom E-huset.

Övrig planerad verksamhet påverkas inte och kan även fortsättningsvis anläggas på D-hustomten, men det innebär att ett omtag krävs kring utformningen då flytten av labben påverkar hela kvarteret. Arbetet med utformningen leds av Akademiska Hus.

Lokalprogramsarbetet fortsätter

Fördjupningen av lokalprogrammet pågår allt jämt trots de nya förutsättningarna.
– Projektgruppen för Deltakvarteret har till huvuduppgift att leda arbetet för kravställningen av de ytor som universitetet behöver. Det fortgår och måste genomföras, vilket görs tillsammans med verksamheterna och berör labbmiljöerna och logistik, säger Jenny Kajberg delprojektledare för labbmiljöer i Deltakvarteret.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik involveras

De nya förutsättningarna hanteras genom att omfördela laborativ yta från Deltakvarteret till E-huset och fristående hallar.
– I och med det här påverkas även institutionen för teknikvetenskap och matematik som har verksamhet i E-huset. I ett första steg har en mindre grupp från involverats för att ta fram ett underlag för fortsatt arbete som framöver sker tillsammans med den laborativa verksamheten inom båda institutionerna  teknikvetenskap och matematik och samhällsbyggnad och naturresurser, säger Jenny Kajberg, delprojektledare för labbmiljöer.

Osäker påverkan på tidsplan

Hur tidsplanen påverkas är i det här skedet oklart.
– Vi avvaktar en uppdaterad tidplan från Akademiska Hus gällande hur och om den totala tidplanen för projektet och dess olika skeden påverkas. Förhoppningen är att samma tidsplan kan hållas men vi har inte fått besked om det i nuläget, säger Pernilla Hellberg, huvudprojektledare för Deltakvarteret.

Värdefull expertgrupp bidrar

Generellt brukar dessa geotekniska undersökningar utföras senare i ett byggprojekt.
– Trots de stora utmaningar som kommer med de nya förutsättningarna så vi får vara tacksamma att det som framkommit sker i detta förhållandevis tidiga skede. Det är vår projektgrupp som initierat och lyft behovet av utredningarna för att säkerställa kvalitén på labbens miljöer. Universitetets expertgrupp har deltagit i utredningarna och vi är väldigt stolta och glada över den spetskompetens som de tillför projektet, säger Pernilla Hellberg.

Deltaprojektets expertgrupp inom geoteknik och vibrationer består av Jan Laue, professor och ämnesföreträdare i geoteknik, Martin Nilsson, biträdande professor i byggkonstruktion, Örjan Johansson, professor och ämnesföreträdare i teknisk akustik samt Fredrik Forsberg, universitetslektor i experimentell mekanik.

Fortsatt arbete med kontoren

Arbetet med kontorsmiljöerna pågår just nu tillsammans arbetsmiljögruppen vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik som har inbokade möten under hösten, detta görs innan arbetet kring utformning tar vid tillsammans med medarbetare och arkitekt. Fokus ligger för närvarande på att behandla organisatoriska frågor utifrån de behovsinventeringar som gjorts under våren. Utöver det kommer studiebesök att göras på tre arbetsplatser tillsammans med denna grupp senare i höst. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har valt att pausa sitt arbete med kontorsmiljöer då man jobbar väldigt intensivt med sina labbmiljöer under hösten.

Aktiva undervisningsformer och nya arbetssätt

Ett inriktningsbeslut som tagits för de lärandemiljöer som skapas i Deltakvarteret är att de ska komplettera och erbjuda något annat än universitetets befintliga lokaler. De lärmiljöer som planeras stöttar nya arbetssätt och öppnar upp för aktiva undervisningsformer. I fokus är studenternas bearbetning av information snarare än inhämtning av information.

Lennart Pettersson, delprojektledare för studiemiljöer i Deltakvarteret har lett en workshop tillsammans med HPC på temat förändrat arbetssätt och lokalanvändning inom undervisning. I nästa steg kommer forskare och lärare bjudas in. 
– Workshopsen ska vara ett forum för idéer och diskussioner om hur lokalerna ska stötta undervisningen framöver. I nästa steg behöver grupper från alla delar av universitetet delta för att ytterligare bredda perspektiven och bidra till det påbörjade arbetet. Tillsammans skapar vi mål och visioner för framtidens undervisning, säger Lennart Pettersson.