Hoppa till innehållet
Tidplan Deltakvarteret

Byggprocess

En övergripande beskrivning av hur skapandet av Deltakvarteret går till.

Inledande process

Under 2019 har olika arbetsgrupper vid Luleå tekniska universitet jobbat med att samla in idéer och visioner kring utformningen av det nya kvarteret. Visionerna har sammanställts i en konceptkatalog. Konceptkatalogen är ett vägledande dokument under det fortsatta arbetet med att ta fram lokalprogram och skisser.

Parallellt med framtagandet av konceptkatalogen arbetade en projektgrupp från universitetet tillsammans med Akademiska Hus med att ta fram ett gemensamt målbildsdokument för Deltakvarteret. Ett antal studieresor och workshops genomfördes under denna tid.

Förstudie. Under 2020 arbetade universitetet tillsammans med Akademiska Hus med att ta fram en förstudie. Under förstudien drogs de stora penseldragen för kvarterets utformning och en mängd studier och utredningar utffördes. Förstudien färdigställdes i oktober 2020 och en presentation av förstudien finns att ta del av här.

Universitetet har tagit fram ett lokalprogram, som beskriver verksamheten, och även en förteckning över vilket behov av lokaler som universitetet har. I lokalprogrammet beskrivs också önskade samband mellan de olika delarna av den verksamhet som planeras i kvarteret. Genom skissarbete och beskrivningar utformas och presenteras behoven. Lokalprogrammet ligger till grund för vidare arbete.

Slutligt lokalprogram beslutades av prioriteringsgrupp/styrgrupp för Deltakvarteret i maj 2021.

Ett gemensamt arbete med att koppla innovativa idéer och identifiera vilka samverkansmöjligheter som finns mellan Luleå tekniska universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus och deras innovationsarbete i processen med att uppföra Deltakvarteret  pågår. Akademiska Hus leder arbetet och Jenny  Kajberg, projektledare för labbmiljöer,  koordinerar universitetets  medverkan.

Lokalprogram Deltakvarteret

Slutligt lokalprogram har beslutats av prioriteringsgrupp/styrgrupp för Deltakvarteret i maj 2021. Det finns att ta del av i sin helhet här.

Pågående process

Programskedet utgår från förstudien och lokalprogrammet, kravställningar och skisser förfinas. Samtidigt upprättas ett rumsfunktionsprogram som redovisar verksamheternas funktionskrav/tekniska krav, areabehov, och översiktliga inrednings- och utrustningsbehov.

Processen framöver

I systemhandlingsskedet preciseras anpassningen av verksamhetens behov i Deltakvarteret ytterligare. Planlösningar, de tekniska installationssystemens utformning och förläggning fastställs i det här skedet.

I bygghandlingsskedet framställs ritningar och andra handlingar som bildar ett förfrågningsunderlag till entreprenörerna.

I produktionsskedet byggs kvarteret.