Hoppa till innehållet

Deltakvarteret: Nu inleds programskedet

Publicerad: 22 mars 2021

Deltakvarteret går nu in i programskedet, vilket innebär att med utgångspunkt från förstudien och lokalprogrammet ska kravställningar och skisser på kvarteret förfinas. De ytor som grovt uppskattats i förstudieskedet ska definieras, och funktionerna formas mer detaljerat.

Under programskedet tar man tar fram ett rumsfunktionsprogram som redovisar verksamheternas funktions- och tekniska krav samt fastställer hur stor area de olika ytorna ska ha. Under programskedet ska översiktliga inrednings- och utrustningsbehov tas fram vilket kommer att ge en tydligare bild av kvarterets utformning, om än inte den slutgiltiga.

För att kravställning och skisser ska möta universitetets behov avseende samband, funktion och tekniska krav är verksamhetens delaktighet fortsatt av stor vikt. Då Deltakvarteret kommer att förändra rörelsemönster och lokalanvändning på hela universitetsområdet är det viktigt att alla verksamheter reflekterar över hur universitetsområdet i Luleå ska fungera när Deltakvarteret är på plats.

Tidplan för programarbete

Ett uppstartsmöte för programskedet har hållits där hela projektorganisationen var med. Från Luleå tekniska universitet deltog Deltakvarterets projektgrupp och gestaltningsgrupp, projekt- och projekteringsledning från Akademiska Hus samt involverade arkitekter och processledare från White. Slutresultatet av programskedet redovisas den 8 september.

Expertgrupper bidrar med värdefull input

Universitetets forskare har bjudits in som experter inom olika områden i syfte att ta vara på den kompetens som finns inom universitetet. Experterna kommer att kopplas in i olika faser av arbete för att till exempel komma med input inför utredningsarbete, återkoppla på förslagna lösningar och granska slutgiltiga förslag. Olika expertområden kommer att hanteras i olika skeden av projektet, först ut är geoteknik där universitetets expert varit med och gett input inför planerade geotekniska undersökningar.

Hus som “lab-bänk”

Under hösten påbörjades det innovationsarbete tillsammans med Akademiska Hus där man tittar på hur huset kan bli en del av utbildning och forskning genom att implementera innovativa idéer och underlätta husets förvaltning när det står klart. De olika grupperingarna börjar nu ha ett antal färdiga idéer klara och projektets styrgrupp ska bestämma vilka av dessa som ska genomföras.

Tidigare process

Universitetet har gjort en delinlämning av lokalprogram för Deltakvarteret i februari 2021. Inlämningen omfattar studiemiljöer och offentliga miljöer samt delprojekt 2 i labbmiljöer.

Slutligt lokalprogram beslutas av prioriteringsgrupp/styrgrupp för Deltakvarteret i maj 2021. Det färdiga lokalprogrammet består av en verksamhetsbeskrivning, förteckning över lokalbehovet och beskrivning av önskade samband mellan de olika delarna av den planerade verksamheten.

Lokalprogrammet har utgått från den konceptkatalog som togs fram i det allra första skedet av projektet där idéer och visioner kring utformningen av det nya kvarteret samlats in och sammanställts.

Läs mer

Kom i kontakt med projektgruppen för Deltakvarteret