Hoppa till innehållet

Nyhetsbrev Deltakvarteret juni 2021

Publicerad: 23 juni 2021

Arbetet med fördjupning av lokalprogram för labbmiljöerna och logistik samt behovsinventering för kontorsmiljöer i Deltakvarteret har pågått under våren. Parallellt har utökade geotekniska undersökningar genomförts. Resultatet av de utredningar som genomförts innebär att tomtens disposition behöver ses över och omtag görs i arbetet med utformningen av Deltakvarteret. Ta del av aktuell info om projektet nedan.

Resultat av geotekniska utredningar

Akademiska Hus har genomfört geotekniska undersökningar på och kring Deltakvarterets tomt. Undersökningarna visar att marken består av morän med god bärförmåga. Djupet till berg på tomten varierar mellan 6 meter till 46 meter.

Marken är däremot inte optimal för de kraftiga dynamiska laster som uppstår i stor utsträckning av den verksamhet som bedrivs i universitetets MCE-labb, ett av de labb som planeras att flytta från nuvarande F-huset till Deltakvarteret. Då det optimala är att placera MCE-labbet i närhet till fast berggrund. Utökade geotekniska undersökningar samt vibrationsmätningar genomförs just nu för att hitta den bästa placeringen för denna verksamhet på universitetsområdet.

Vibrationsmätningar genomförs även för att utreda i vilken omfattning vibrationskänslig utrustning kommer att störas av intilliggande verksamheter. Detta för att hitta den bästa placeringen av denna verksamhet. Även störningar från väg- och järnvägstrafik undersöks.

Projektgruppen vid LTU arbetar parallellt vidare med fördjupning av lokalprogram för labbmiljöerna och logistik samt behovsinventering för kontorsmiljöer.

Kontoren väcker intresse och engagemang

Arbetet med kontorsmiljöerna har påbörjats och behovsinventeringar samt dialogarbete tillsammans med chefer och medarbetare har genomförts under våren. Kontorsfrågan väcker stort intresse och engagemang och dialogerna har resulterat i underlag som det kommer arbetas vidare med i den fortsatta processen att utforma Deltakvarterets kontorsmiljöer. Detta görs i nuläget tillsammans med institutionerna.

Framöver kommer arkitekter involveras för att utforma kontorsmiljöer som är i linje med konceptet LTU framtida arbetsplats. Ta gärna del av frågor och svar om LTU:s framtida arbetsplats.

Smarta sensorer och teknikutrustning i kvarteret

Under våren har inventering av AV-teknikbehoven i Deltakvarteret utförts. Något som poängterats är efterfrågan på interaktiva informationsskärmar utanför viktiga mötespunkter som exempelvis arenan, multistudios, möteslokaler etc. Lokaler som utformas för verksamhet där distansdeltagare kan bli aktuellt inreds med ändamålsenlig AV-utrustning. Förslagsvis kommer vissa lokaler utrustas med videoväggar som skapar ökad närvarokänsla. Videoväggarna kompletteras av LED skärmar avsedda för processbaserat lärande där studentgrupperna kan interagera och lära av varandra. I byggnaden kommer det även att finnas mediasändningsrum i olika storlekar, som ger deltagarna flexibla möjligheter att genomföra distanslektioner, paneldebatter och mycket annat. Man planerar även att installera olika typer av sensorer i Deltakvarteret. Dessa sensorer möjliggör en miljösmart användning av huset och skapar förutsättningar att använda Deltakvarterat som en testbädd för olika forskningsprojekt.

Studiemiljöer

Under våren har kontinuerlig dialog om lärmiljöerna i Deltakvarteret hållits med lärare från berörda ämnen och institutioner samt med andra grupper, till exempel studenter och skyddsombud. En rad olika lärosalsmiljöer har diskuterats och under dessa dialoger har verksamheterna utifrån sin kunskap och kompetens, bidragit med viktig input gällande beslut som påverkat vägval. Ett vägval som gjorts är exempelvis att de lokaler som skapas i Deltakvarteret ska komplettera och erbjuda något annat än universitetets redan befintliga lokaler. Förankringsarbete av studiemiljöernas utformning har gjorts under våren. Inriktningsbeslutet innebär att miljöerna som skapas ska stötta studenternas aktiva processande av information snarare än att enbart vara lokaler för informationsöverföring.