Modul 4
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Publicerad: 22 januari 2020

Målgrupp: Förskolan

I denna modul kommer vi att utveckla kunskaper om och för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla den egna förskoleverksamhetens utbildning och undervisning så att alla barn ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande.

Under arbetet kommer vi att synliggöra hur det systematiska kvalitetsarbetet kan vara ett sätt att, i enlighet med skollagen, vila verksamheten på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Modulen kommer att behandla det systematiska kvalitetsarbetets bakgrund, motiv och olika delar. Med utgångspunkt i den egna praktiken ges möjlighet att prova olika dokumentationsformer som ett sätt att följa de undervisnings- och lärandeprocesser som pågår i verksamheten. Dokumentationerna ligger sedan till grund för det vidare arbetet med utvärdering och analys, som syftar till att utveckla verksamheten. Under arbetet med modulen kommer det att ges möjlighet att diskutera och problematisera hur val av utgångspunkter, metoder och arbetssätt påverkar det som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att hitta arbetssätt för att göra kvalitetsarbetet systematiskt och till en meningsfull och kontinuerlig del av det vardagliga arbetet.

Modularbetet sker under läsåret 2020/2021. En detaljerad arbetsplan presenteras i april 2020.

Arbetet omfattar 14 timmar gemensamt arbete med handledning. Däremellan arbetar deltagarna med individuella förberedelser, 4 timmar, samt genomför de aktiviteter som har förberetts under handledningen i sina verksamheter.