Önska ett examensarbete

Publicerad: 15 januari 2014

På Luleå tekniska universitet gör lärarstudenter examensarbeten med inriktning mot förskola, grundskola och gymnasium. Har du förslag på vad examensarbetena kan handla om? Hör av dig till oss.

I den nya lärarutbildningen som infördes hösten 2011 finns ett ökat fokus på vetenskaplighet och, för grund- och ämneslärare också, ämnesdidaktik i examensarbetet. LTU arbetar därför aktivt med att försöka få ett ytterligare ökat samarbete med kommuner och skolor för att utveckla modeller och arbetssätt för att handleda och genomföra praxisnära, ämnesdidaktiska examensarbeten. Genom att lärarutbildning och skolor knyts närmare varandra kan en integration ske av den pedagogiska och ämnesdidaktiska forskningskompetens som LTU har med den lärmiljö och praxisnära kompetens som länets skolor erbjuder, vilket också kan bidra till att vidareutveckla vetenskaplig kompetens hos lärare och skolledare. Ett vinn-vinn-samarbete, helt enkelt!

I den nya lärarutbildningen omfattar grundlärares (F–3 och 4–6) och ämneslärares (7–9 och gymnasium) examensarbeten 30 hp, dvs. de spänner över en hel termin. För förskollärare sker ingen förändring, där kommer examensarbetet även fortsättningsvis att omfatta 15 hp. Det ämnesdidaktiska kravet gäller inte för förskollärare utan endast för grund- och ämneslärare, vilket innebär att examensarbetet skrivs inom något av följande ämnen

Grundlärarare: Ämneslärare:
Svenska Svenska
Matematik Matematik
Engelska Samhällskunskap
SO Musik
NO och teknik Dans
Estetiska ämnen (endast 4-6)  

För den gamla lärarutbildningen finns inte kravet på ämnesdidaktiskt fokus varför arbeten av mer allmänpedagogisk karaktär fortfarande är möjliga för dessa studenter.

Vi tänker oss ett ökat samarbete från förskola upp till gymnasium på flera möjliga nivåer:

  • en mindre problemställning som belyses i ett arbete
  • en något mer komplex problemställning som belyses från olika vinklar i flera arbeten
  • ett mer utvecklat samarbete, med delfinansiering från kommunen, där såväl lärarstudenter som forskare från LTU och eventuellt också lärare vid skolan deltar

Föreslå examensarbete

Intresseområden anmäls till LTU via nedanstående länk. Anmälan kan göras av enskild lärare, arbetslag, rektor eller skolchef. Examensarbeten inom den gamla lärarutbildningen kommer att skrivas varje termin i ytterligare ett par år. För den nya lärarutbildningen gäller nedanstående schema för de första arbetena. Detta schema upprepas sedan varje år.

  • HT14 – förskollärare
  • VT15 – grundlärare
  • VT16 – ämneslärare

Länken för anmälan är öppen året runt, men stoppdatum för insamling av inlämnade förslag sker vid ett tillfälle per år – 1 maj.

Välkommen att lämna in din intresseanmälan!

 

Har du frågor?

Välkommen att kontakta:

Ulrika.Bergmark@ltu.se
Gunnar.Jonsson@ltu.se

Marie.Nordlund@ltu.se