Hoppa till innehållet

LTU och övningsskolor/övningsförskolor

Luleå tekniska universitet var ett av de universitet som deltog i den försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor som genomfördes mellan perioden 2014-2019. Totalt omfattade projektet studenter vid 16 lärosäten i landet. Projektet innebar att ett stort antal studenter på förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning i övningsskolor och övningsförskolor där en tätare samverkan mellan lärarutbildning och verksamheter har skett. 

I UKÄ:s slutrapport framkom tre kvalitetsaspekter för uppdraget som bedöms ha bidragit till högre kvalitet i VFU. De tre aspekterna var koncentration, kompetens och samverkan. (Länk)

Enligt Förordning för utbildning till lärare och förskollärare, som trädde i kraft 2022-07-01, ska övningsskolor och övningsförskolor fortsättningsvis användas som modell för den verksamhetsförlagda utbildningen (Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare. Kap 2 § 10).  (Länk)

Med ovanstående som bakgrund påbörjas en ny sökomgång inför våren 2023 där kommuner och andra skolhuvudmän som vill delta i samverkan med LTU kommer att få möjlighet att anmäla sitt intresse.  

VAD ÄR EN ÖVNINGSSKOLA/ÖVNINGSFÖRSKOLA  

En övningsskola eller övningsförskola är en eller flera skol- eller förskoleenheter inom grundskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och förskolan. Detta innebär att det kan se olika ut beroende på kommunens storlek och hur verksamheten är organiserad. En central punkt är koncentration av studenter. Verksamheten ska kännetecknas av god kvalitet gällande ledning, organisation och undervisning.  Universitetet och övningsskola/övningsförskola samverkar kring lärarutbildning och skolutveckling.   

En övningsskola eller övningsförskola är intresserad och beredd att ta emot flertalet studenter kontinuerligt. Målsättningen är att studenter ska göra en så stor del som möjligt av sin VFU vid en övningsskola eller övningsförskola. Syftet är ökad likvärdighet och ökad kvalitet för studenterna. Studenten ska därför under sin VFU möta handledare som har för studentens VFU relevant lärarutbildning samt utbildning inom handledarskap eller motsvarande.