Hoppa till innehållet

Ledning och styrning av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan för likvärdig utbildning

Publicerad: 28 maj 2020

Detta projekt bedrivs som ett aktionsforskningsprojekt där kollektivt lärande på vetenskaplig grund är kärnan. Det övergripande syftet är att skapa fördjupad kunskap kring ledning och styrning av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på en likvärdig utbildning i förskolan.

Mer specifikt syftar projektet till att utforska förutsättningar och strategier för ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i organisationen, såsom utvecklingskultur, aktörsberedskap, utvecklings- och processledning, ledarskap för utveckling samt struktur, organisation, arbetssätt och metoder. 

Likvärdighet inom skolväsendet är ett nödvändigt utvecklingsområde nationellt i Sverige. Skolinspektionen (2018) har påvisat brister i svenska förskolors sätt att skapa förutsättningar för lärande och delaktighet i utbildningen. Luleå kommun har likvärdighet som ett utvecklingsområde där likvärdighet i utbildning och undervisning följs upp genom det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolan i Luleå strävar efter att utveckla ett arbets- och förhållningssätt där ledningsfunktioner nyttjar kollegialt lärande och erfarenhetsbaserat lärande för utbildningens kvalitet och likvärdighet.

Projektet finansieras till lika delar av deltagande parter samt försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) som bedrivs på uppdrag av regeringen i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet/högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära skolforskning.

Projektdeltagare: I projektet ingår Luleå Kommun som huvudman, specifikt verksamhet Förskolas ledningsgrupp, där verksamhetschef Annica Backman samt utvecklingsledarna Maria Stark och Susann Sunnarve utgör kärnan i aktionsforskningsgruppen. Forskare/vetenskaplig ledare för projektet är universitetslektor Susanne Westman.

Kontakt: Susanne Westman, susanne.westman@ltu.se, Susann Sunnarve, susann.sunnarve@skol.lulea.se

Läs mer: https://www.ltu.se/research/areas-of-excellence/Larande/Utbildning-Larande-Forskning-ULF

Kontakt

Susanne Westman

Westman, Susanne - Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493117